ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558
  รายละเอียด : ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของสังคมและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไป จึงขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 14.00 น ณห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 91 คน