Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-528-432  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
 
ผลการดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560-64
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   แผนจัดหาพัสดุ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองวิชาการและแผนงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา


เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำตกเสม็ดชุน (ดู : 68) 1 ก.พ. 2560
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ฯ (ดู : 69) 16 ธ.ค. 2559
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและถมหินผุประจำปีในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 67) 16 มี.ค. 2559
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (ดู : 63) 9 มี.ค. 2559
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) (ดู : 59) 15 ธ.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลและหอถังสูง หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม (ดู : 57) 2 ธ.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียนบ้านวัดใน-รพช. หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม (ดู : 55) 22 ต.ค. 2558
ประดาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรืื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยด - ในเพลา หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม (ดู : 55) 22 ต.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์บริหารจัดการขยะ หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม (ดู : 44) 9 ต.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยชั่วคราวศูนย์บริหารจัดการขยะ หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม (ดู : 44) 9 ต.ค. 2558
เรืื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)ครั้งที่๒ ในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 39) 7 ต.ค. 2558
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 38) 6 ต.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 จุด (ดู : 39) 23 ก.ย. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องสอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 37) 10 ก.ย. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยยายชู หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม (ดู : 39) 11 ส.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (ดู : 36) 5 ส.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำ ,ถนนสายบ้านนายเวียง, สายเขาเปร็ต (ดู : 36) 26 ก.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ (ดู : 37) 22 ก.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดอุปกรณ์ค้นหากู้ภัยทางทะเล (Wet Suit) (ครั้งที่ 2) (ดู : 36) 16 ก.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป่าคา - เขาดิน หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม (ดู : 35) 30 มิ.ย. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ (ดู : 36) 16 มิ.ย. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ (ดู : 36) 9 มิ.ย. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 35) 2 มิ.ย. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ (ดู : 35) 2 มิ.ย. 2558
รายละเอียดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคนึง-สุคนธ์ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม (ดู : 33) 25 พ.ค. 2558
รายละเอียดราคากลางค่าก่อสร้างโีครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรวมทรัพย์ หมู่ที่ 5 ตำบลขนอม (ดู : 35) 25 พ.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและถมหินผุประจำปีในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอ (ดู : 36) 11 พ.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ (ดู : 34) 11 พ.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (ดู : 36) 3 เม.ย. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม (ดู : 35) 23 มี.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (ดู : 36) 18 มี.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ (ดู : 35) 12 มี.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายจิต - นางกุหลาบ หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม (ดู : 35) 27 ก.พ. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายนางย้ง-นายบุย หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม (ดู : 37) 30 ม.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านในทราย หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม (ดู : 35) 28 ม.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม (ดู : 35) 22 ม.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 37) 20 ม.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและถมหินผุบริเวณบ่อขยะ หมู่ทีี่ 14 ตำบลขนอม (ดู : 36) 18 พ.ย. 2557
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนางย้ง-นายบุย หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม (ดู : 35) 4 พ.ย. 2557
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม (ดู : 35) 4 พ.ย. 2557
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผนังเรียงหินกันดิน จำนวน 2 โครงการ (ดู : 37) 29 ต.ค. 2557
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางลงหาดหน้าด่าน ม.4 ตำบลขนอม (ดู : 35) 21 ต.ค. 2557
.ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (ดู : 34) 8 ก.ย. 2557
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ (ดู : 35) 15 ก.ค. 2557
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลขนอม (ดู : 36) 27 มิ.ย. 2557
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถังประปาหอถังสูง หมู่ที่ ๔ ตำบลขนอม (ดู : 35) 25 มิ.ย. 2557
.ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรือนเตาเผาขยะ จำนวน 2 โครงการ (ดู : 35) 23 มิ.ย. 2557
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เตาเผาขยะ ระบบควบคุมอากาศ จำนวน ๒ เตา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) (ครั้งที่ ๒) (ดู : 37) 19 พ.ค. 2557
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอมเรื่อง สอบราคาจ้างโครงสร้างปรับปรุงและถมหินผุบริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม (ดู : 37) 19 พ.ค. 2557
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาซื้อถังขยะมูลฝอย (ดู : 35) 3 เม.ย. 2557
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ ศูนย์ (ดู : 36) 1 เม.ย. 2557
ประการเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อส้รางถนน คสล. จำนวน2โครงการ (ดู : 34) 24 มี.ค. 2557
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนทางเข้าประปาหอถังสูง หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม (ดู : 36) 20 มี.ค. 2557
.ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. จำนวน ๒ โครงการ (ดู : 34) 12 มี.ค. 2557
.ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ ) (ดู : 36) 12 มี.ค. 2557
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอบทวีสุข หมู่ที่ ๔ ตำบลขนอม (ดู : 34) 4 มี.ค. 2557
ประกาศ ผลการพิจารณาสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา (ดู : 35) 4 มี.ค. 2557
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ (ดู : 36) 27 ก.พ. 2557
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ (ดู : 35) 12 ก.พ. 2557
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคนึง-สุคนธ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลขนอม (ดู : 36) 12 ก.พ. 2557
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
 
ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs