Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-528-432  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
 
ผลการดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560-64
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   แผนจัดหาพัสดุ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองวิชาการและแผนงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา


เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เตาเผาขยะ ระบบควบคุมอากาศ จำนวน ๒ เตา (ดู : 36) 3 ก.ย. 2556
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์เตาเผาขยะ ระบบควบคุมอากาศ จำนวน ๒ เตา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) (ดู : 35) 3 ก.ย. 2556
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ (ดู : 36) 1 ส.ค. 2556
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. จำนวน ๒ โครงการ (ดู : 37) 11 ก.ค. 2556
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) (ดู : 35) 5 ก.ค. 2556
ประกาศ ผลการพิจารณาสอบราคาจ้าง ถนน คสล.สายน้ำตกเสม็ดชุน หมู่ที่ ๙ ตำบลขนอม (ดู : 35) 27 มิ.ย. 2556
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งแสงสว่างสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลขนอม (ดู : 34) 5 มิ.ย. 2556
.ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำตกเสม็ดชุน หมู่ที่ ๙ ตำบลขนอม (ดู : 36) 5 มิ.ย. 2556
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งแสงสว่างสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลขนอม (ดู : 36) 15 พ.ค. 2556
ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 35) 3 พ.ค. 2556
ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้าง จำนวน ๓ โครงการ (ดู : 35) 29 เม.ย. 2556
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. จำนวน ๒ โครงการ (ดู : 35) 13 มี.ค. 2556
ประกาศ ผลการพิจารณาสอบราคาจ้าง จำนวน ๓ โครงการ (ดู : 35) 11 ก.พ. 2556
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์เด็กเล็ก (ดู : 37) 6 ก.พ. 2556
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินผุในเขตตำบลขนอม (ดู : 36) 5 ก.พ. 2556
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยชื่อถนนในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ( ครั้งที่ ๒ ) (ดู : 37) 18 ม.ค. 2556
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยชื่อซอย ในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 36) 18 ม.ค. 2556
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและถมหินผุบริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขนอม (ดู : 36) 28 ธ.ค. 2555
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขนอม (ดู : 37) 20 ธ.ค. 2555
.ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปา หมูที่ ๑๐ ตำบลขนอม (ดู : 35) 28 ส.ค. 2555
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมีบุญ หมูที่ ๖ ตำบลขนอม (ดู : 36) 24 ส.ค. 2555
ประกาศ สอลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ (ดู : 35) 22 ส.ค. 2555
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปา จำนวน ๒ โครงการ (ดู : 35) 16 ส.ค. 2555
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง (ดู : 34) 24 ก.ค. 2555
.ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ (ดู : 38) 10 ก.ค. 2555
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ (ดู : 37) 31 พ.ค. 2555
ประกาศ ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในพื้นที่ตำบลขนอม เนื่องจากอุทกภัย (ดู : 35) 31 พ.ค. 2555
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการซ่อแซมถนนที่ชำรุดในพื้นที่ตำบลขนอม เนื่องจากอุทกภัย (ดู : 36) 23 พ.ค. 2555
ประกาศ สอลราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๒ โครงการ (ดู : 36) 16 พ.ค. 2555
ประกาศ ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนกลอย ( ต่อจากปีงบประมาณ 2554 ) หมูที่ 7 ตำบลขนอม (ดู : 35) 16 พ.ค. 2555
ประกาศ ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายไสว - นางณี หมู่ที่ ๕ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 37) 30 เม.ย. 2555
ประกาศ ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรุ่งเรือง ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 35) 26 เม.ย. 2555
ประกาศ ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยยายแจ่ม หมู่ที่ ๙ ตำบลขนอม (ดู : 36) 25 เม.ย. 2555
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายไสว - นางณี หมู่ที่ ๕ ตำบลขนอม (ดู : 36) 18 ต.ค. 2554
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยยายแจ่ม หมู่ที่ ๙ ตำบลขนอม (ดู : 36) 18 ต.ค. 2554
.ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 36) 18 ต.ค. 2554
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายวัดเขา-บ้านหมอเล็ก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลขนอม (ดู : 36) 18 ต.ค. 2554
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลอ่าวขนอม (ดู : 36) 18 ต.ค. 2554
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องผลกาพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายบ้านนายเชวงหมุ่ที่๙ ตำบลขนอม (ดู : 35) 18 ต.ค. 2554
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องผลการพิจารณาสอบราคาจ้างการซ่อมแซมถนน คสล.สายน้ำตกหินลาด หมุ่ที่ ๙ ตำบลขนอม (ดู : 38) 18 ต.ค. 2554
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องผลการพิจารณาสอบราคาจ้างการซ่อมแซมถนน คสล.สายน้ำตกหินลาด หมุ่ที่ ๙ ตำบลขนอม (ดู : 36) 18 ต.ค. 2554
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขนอม (ดู : 35) 21 ก.ย. 2554
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายน้ำตกหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม (ดู : 39) 12 ก.ย. 2554
.ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม (ดู : 38) 9 ก.ย. 2554
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสาย วัดเขา - บ้านหมอเล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม (ดู : 35) 3 ก.ย. 2554
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ (ดู : 36) 25 ส.ค. 2554
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม (ดู : 38) 31 พ.ค. 2554
ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนน คสล. สายกระดังงา หมูที่ 9 ตำบลขนอม (ดู : 37) 31 พ.ค. 2554
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงบ่อขยะ หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม (ดู : 38) 31 พ.ค. 2554
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำตกหินลาด (ต่อจากปีงบประมาณ 2553) หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม (ดู : 35) 26 พ.ค. 2554
.ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายควนกลอย (ต่กจากงบประมาณปี 2553) หมูที่ 7 ตำบลขนอม (ดู : 36) 26 เม.ย. 2554
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายรังสรรค์ ( ต่อจากงบประมาณปี 2553 ) หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม (ดู : 36) 22 เม.ย. 2554
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม (ดู : 35) 21 เม.ย. 2554
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาสายพังมะพร้าว หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม (ดู : 36) 12 เม.ย. 2554
ด่วน แก้ไข รายละเอียดเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายซอยรุ่งเรือง ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลขนอม (ดู : 35) 4 เม.ย. 2554
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรุ่งเรือง ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 36) 30 มี.ค. 2554
ประกาศองค์การบริหาส่วตำบลขนอม เรื่องผลการพิจาณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสรางถน คสล.ซอยทวีสุข หมู่ที่ ๕ ตำบลขนอม (ดู : 35) 23 มี.ค. 2554
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขนอมเรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคา ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางบุญภา-นายเซี้ยง หมู่ที่ ๕ ตำบลขนอม (ดู : 36) 23 มี.ค. 2554
.ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ (ดู : 36) 23 มี.ค. 2554
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยทวีสุข หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม (ดู : 35) 25 ก.พ. 2554
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
 
ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs