Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-528-432  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
 
ผลการดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560-64
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   แผนจัดหาพัสดุ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองวิชาการและแผนงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา


เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบุญภา - นายเซี้ยง หมู่ที่ 5 ตำบลขนอม (ดู : 35) 15 ก.พ. 2554
ประกาศ ผลการพิจารณาสอบรจ้างก่อสร้างประปาหอถังสูง หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม อำเอขนอม (ดู : 35) 9 ก.พ. 2554
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโชคนิมิต หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม (ดู : 37) 25 ม.ค. 2554
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม (ดู : 36) 14 ม.ค. 2554
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม (ดู : 36) 26 ส.ค. 2553
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน4 โครงการ (ดู : 36) 16 ส.ค. 2553
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ( ครั้งที่ 2 ) (ดู : 36) 16 ส.ค. 2553
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ( ครั้งที่ 4 ) (ดู : 36) 3 ส.ค. 2553
.ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ครั้งที่ 3 ) (ดู : 34) 14 ก.ค. 2553
ประกาศ สอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม (ดู : 36) 6 ก.ค. 2553
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ (ดู : 37) 27 พ.ค. 2553
ประกาศ ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาศรีอินทร์ หมู่ที่ 2 (ดู : 38) 27 พ.ค. 2553
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ครั้งที่ 2 ) (ดู : 38) 25 พ.ค. 2553
ประกาศ สบอราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางบุญภา - บ้านนายจำลอง หมู่ที่ 5 ตำบลขนอม (ดู : 38) 21 พ.ค. 2553
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายเขาศีอินทร์(ต่อจากปีงบประมาณ 2551 )หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม (ดู : 39) 14 พ.ค. 2553
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ดู : 34) 12 เม.ย. 2553
ประกาศ สอบราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง (ดู : 36) 12 เม.ย. 2553
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 34) 31 มี.ค. 2553
.ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ( ครั้งที่ 2 ) (ดู : 35) 31 มี.ค. 2553
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 37) 24 มี.ค. 2553
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม (ดู : 35) 24 มี.ค. 2553
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งป้ายบอกทางและป้ายบอกสถานที่ พื้นที่ตำบลขนอม (ดู : 33) 9 มี.ค. 2553
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ครั้งที่ 3 ) (ดู : 35) 9 มี.ค. 2553
ประกาศ สอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม (ดู : 34) 9 มี.ค. 2553
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ (ดู : 37) 18 ก.พ. 2553
ประกาศ ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาศรีอินทร์ หมู่ที่ 2 (ดู : 34) 9 ก.พ. 2553
.ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ครั้งที่ 2 ) (ดู : 36) 26 ม.ค. 2553
ประกาศ สบอราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางบุญภา - บ้านนายจำลอง หมู่ที่ 5 ตำบลขนอม (ดู : 37) 20 ม.ค. 2553
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายเขาศีอินทร์(ต่อจากปีงบประมาณ 2551 )หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม (ดู : 38) 9 พ.ย. 2552
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม (ดู : 38) 9 พ.ย. 2552
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ดู : 37) 28 ต.ค. 2552
.ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็เล็กบ้านในเพลา หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม (ดู : 37) 28 ต.ค. 2552
ประกาศ สอบราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง (ดู : 34) 12 ต.ค. 2552
ประกาศ สอบราคาจ้างถมดินปรับพื้นที่หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม (ดู : 37) 12 ต.ค. 2552
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 37) 14 ก.ย. 2552
ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าผูกขาดเก็บผลประโยชน์ตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ดู : 36) 14 ก.ย. 2552
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 34) 10 ก.ย. 2552
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาสายพังมะพร้าวและซอบเขาศรีอินทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม (ดู : 38) 10 ก.ย. 2552
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม (ดู : 36) 19 ส.ค. 2552
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัทก์ติกคอนกรีต สายป่าคา-เขาดิน หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม (ดู : 34) 19 ส.ค. 2552
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งป้ายบอกทางและป้ายบอกสถานที่ พื้นที่ตำบลขนอม (ดู : 35) 11 ส.ค. 2552
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ครั้งที่ 3 (ดู : 36) 11 ส.ค. 2552
ประกาศสอบราคาจ้างโครงรการบุกเบิกถนนซอยนางย้ง-นายบุย หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม (ดู : 36) 5 ส.ค. 2552
งบรายรับ-จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2552 (ดู : 36) 5 ส.ค. 2552
ประกาศสอบราคาเหมาจ้างโครงรการบุกเบิกถนนซอยสกุลทอง หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม (ดู : 33) 3 ส.ค. 2552
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนจำนวน 2 โครงการ (ดู : 34) 3 ส.ค. 2552
ประกาศสอบราคาเหมาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ (ดู : 38) 17 ก.ค. 2552
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 8,13 ตำบลขนอม (ดู : 34) 17 ก.ค. 2552
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงกาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จำนวน 2 โครงการ (ครั้งที่ 2) (ดู : 36) 15 ก.ค. 2552
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม ( ครั้งที่ 2 ) (ดู : 36) 9 ก.ค. 2552
.ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัทก์ติกคอนกรีต สายเขาขุนพนม หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม (ดู : 34) 3 มิ.ย. 2552
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม (ดู : 33) 29 พ.ค. 2552
.ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 12552 (ดู : 35) 29 พ.ค. 2552
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม (ดู : 34) 29 พ.ค. 2552
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนน สายบ้านนางนอบ-นายเชวง หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม (ดู : 37) 1 พ.ค. 2552
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง หมู่ที่ 11 (ดู : 34) 21 เม.ย. 2552
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงกาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จำนวน 3 โครงการ (ดู : 36) 19 มี.ค. 2552
ประกาศ สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร (ดู : 36) 3 มี.ค. 2552
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบุกเบิกถนนสายเขาเปร็ตต หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม (ดู : 35) 28 ก.พ. 2552
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายจันทรพงศ์ หมูที่ 7 ตำบลขนอม (ดู : 34) 23 ก.พ. 2552
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
 
ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs