Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-528-432  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
 
ผลการดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560-64
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   แผนจัดหาพัสดุ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองวิชาการและแผนงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา


เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 (ดู : 34) 19 ก.พ. 2552
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายนิยม-สระน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม (ดู : 36) 29 ม.ค. 2552
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม (ดู : 35) 20 ม.ค. 2552
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายนิยม-สระน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม (ดู : 36) 15 ม.ค. 2552
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2551 (ดู : 36) 6 ม.ค. 2552
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2551 (ดู : 37) 11 ธ.ค. 2551
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ขนาด 100 ครัวเรือน หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม (ครั้งที่ 3) (ดู : 36) 22 ต.ค. 2551
.ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ (ดู : 38) 12 ก.ย. 2551
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวถนน คสล. บ้านวัดใน (ดู : 36) 10 ก.ย. 2551
.ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายจุน - นางหนูเกตุ ม.12 (ดู : 36) 10 ก.ย. 2551
ประกาศ สอบราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ (ดู : 37) 2 ก.ย. 2551
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ขนาด 100 ครัวเรือน (ดู : 38) 30 ก.ค. 2551
ผลการพิจารณาสอบราคา จำนวน 3 โครงการ (ดู : 36) 25 ก.ค. 2551
ผลการพิจารณาสอบราคา จำนวน 6 โครงการ (ดู : 34) 4 ก.ค. 2551
.สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ (ดู : 38) 3 ก.ค. 2551
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตลาดพุธ หมู่ที่ 5 (ดู : 37) 1 ก.ค. 2551
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ขนาด 100 ครัวเรือน หมู่ที่ 12 (ดู : 37) 27 มิ.ย. 2551
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาศรีอินทร์ หมู่ที่ 2 (ดู : 36) 27 มิ.ย. 2551
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายน้ำตกเสม็ดชุน หมู่ที่ 9 (ดู : 36) 16 มิ.ย. 2551
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป่าคา-เขาดิน หมู่ที่ 14 (ดู : 37) 16 มิ.ย. 2551
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ดู : 37) 22 เม.ย. 2551
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2551 (ดู : 36) 18 เม.ย. 2551
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2551 (ดู : 40) 1 เม.ย. 2551
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ (ดู : 35) 28 มี.ค. 2551
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ดู : 37) 22 ม.ค. 2551
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขนอม ประจำเดือนธันวาคม 2550 (ดู : 36) 6 ม.ค. 2551
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2550 (ดู : 36) 12 ธ.ค. 2550
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ (ดู : 38) 16 พ.ย. 2550
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาขยายเขตประปา สายหลังอำเภอ หมู่ที่ 3 (ดู : 37) 19 ต.ค. 2550
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายวัดเขา - นาคลอง หมู่ที่ 10 (ดู : 34) 19 ต.ค. 2550
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อดาล หมู่ที่ 11,12 ตำบลขนอม (ดู : 35) 5 ต.ค. 2550
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคา (ดู : 36) 3 ต.ค. 2550
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาะขยายเขตประปา สายหลังอำเภอ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม อำเภอขนอม (ดู : 36) 18 ก.ย. 2550
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านนายวิลาศ หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม อำเภอขนอม (ดู : 35) 17 ก.ย. 2550
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบุกเบิกถนนสายบ้านนายเวียง หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม อำเภอขนอม (ดู : 36) 13 ก.ย. 2550
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้าง คสล (ดู : 37) 24 ก.ค. 2550
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบุกเบิกถนนสายบ้านนายเชวง หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม (ดู : 37) 18 ก.ค. 2550
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ดู : 37) 12 ก.ค. 2550
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 37) 9 ก.ค. 2550
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเขาดิน - คลองท่า หมู่ที่ 13 (ดู : 36) 6 ก.ค. 2550
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ , โต๊ะ , เก้าอี้ (ดู : 37) 5 ก.ค. 2550
.ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (ครั้งที่ 2) (ดู : 36) 29 มิ.ย. 2550
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 12550 (ดู : 35) 11 มิ.ย. 2550
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมประปา หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม (ดู : 37) 11 มิ.ย. 2550
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 2 โครงการ (ดู : 38) 7 มิ.ย. 2550
ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2550 (ดู : 38) 25 ก.พ. 2550
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 22549 (ดู : 38) 21 ก.พ. 2550
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายวัดเขา-นาคลอง (ดู : 36) 8 ม.ค. 2550
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาซื้ออาคารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 22549 (ดู : 38) 3 ม.ค. 2550
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนกลอย (ดู : 39) 8 ธ.ค. 2549
.ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ดู : 37) 7 พ.ย. 2549
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (ดู : 36) 19 ก.ย. 2549
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมประปา (ต่อจากปีงบประมาณ 2548) ม.13 (ดู : 36) 7 ก.ย. 2549
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ ม.2,4,7 (ดู : 37) 25 ส.ค. 2549
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ ม.13 (ดู : 37) 25 ส.ค. 2549
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมประปา (ต่อจากโครงการปีงบประมาณ 2548) ม.13 (ครั้งที่ 2) (ดู : 36) 17 ส.ค. 2549
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 ต.ขนอม (ดู : 36) 1 ส.ค. 2549
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายวัดใน - บ้านผู้ใหญ่บำรุง หมู่ที่ 11 ต.ขนอม (ดู : 35) 1 ส.ค. 2549
.ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาปรัปปรุงถนนสายโลมา หมู่ที่ 8 ต.ขนอม (ดู : 38) 1 ส.ค. 2549
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ (ดู : 36) 20 ก.ค. 2549
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
 
ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs