Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-528-432  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
 
ผลการดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560-64
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   แผนจัดหาพัสดุ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แบบฟอร์มอื่นๆ
รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองวิชาการและแผนงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ


เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ประจำปี 2563
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 177 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
รายละเอียดกิจกรรม :

วันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม นายไมตรี พรหมพิชิต นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม มอบหมายให้ นายธวัชชัย ไชยเทพ ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลและรายละเอียดตามตัวชี้วัดฯ 

คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) นำโดย นายโสภณ อินทรอุปถัมภ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ หัวหน้าทีม พร้อมด้วย นางภิญญา จันทรเสน ท้องถิ่นอำเภอบางขัน นางสาววลิดา ไกรถาวร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และนายสง่า ปรีชา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดยแบบประเมินฯ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจประเมินประสิทธิภาพตามแบบประเมินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และให้คำแนะนำ เสนอแนะวิธีปฏิบัติราชการในประเด็นสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการยังไม่ครบถ้วน พร้อมรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ในการตรวจประเมินฯ

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs