Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-528-432  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
 
ผลการดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560-64
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   แผนจัดหาพัสดุ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แบบฟอร์มอื่นๆ
รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองวิชาการและแผนงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ


เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ภาพกิจกรรม
กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 45 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563  เวลา 11.40 น. นายไมตรี พรหมพิชิต นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม มอบหมายให้ งานพัฒนาชุมชน ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 100 ปี ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 100 ปี ขึ้นไป โดยร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในพื้นที่ตำบลอ่าวขนอม  มีผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 100 ปี จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางเหลื่อน เกิดดำ อายุ 102 ปี ทั้งนี้ได้มอบผ้าห่ม และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจอีกด้วย

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs