Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-528-432  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
 
ผลการดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560-64
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   แผนจัดหาพัสดุ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แบบฟอร์มอื่นๆ
รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองวิชาการและแผนงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ


เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ภาพกิจกรรม
โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 174 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายไมตรี พรหมพิชิต นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยนายธวัชชัย ไชยเทพ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน

โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล สภ.ขนอม กศน.อ.นาบอน ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมปลูกไม้ดอก (ทองอุไร) และทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย ฉีดล้างถนน ไหล่ทาง/ทางเท้า ณ บริเวณสะพานน้ำขาว ถนนโลมา ม.4 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม จัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามบนถนน และมีภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด สะท้อนวัฒนธรรม วิถีชุมชน หรือเอกลัษณ์ของชุมชน และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ รัชกาลที่ 10

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs