Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-528-432  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
 
ผลการดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560-64
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   แผนจัดหาพัสดุ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แบบฟอร์มอื่นๆ
รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองวิชาการและแผนงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ


เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ภาพกิจกรรม
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 22 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 24 สิงหาคม 2563
รายละเอียดกิจกรรม :

วันนี้ (21/08/63) เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลอ่าวขนอม นำโดยนายกัมพล มีชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ตามโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แก่เยาวชนถึงอันตรายจากยาเสพติด ประชาสัมพันธ์กิจกรรม " เยาวชนสร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัย " SAVE ZONE , NO NEW FACE "(YOUTH TUBERS) และให้ความรู้การจัดการขยะหลัก 3 Rs ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน " จังหวัดสะอาด" กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหน้าด่าน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs