Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-528-432  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ตราสัญญาลักษณ์
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างบุคลากร
   โครงสร้างการบริหารองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองวิชาการและแผนงาน
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงานดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560-64
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   แผนจัดหาพัสดุ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ภารกิจและหน้าที่
   ภารกิจและหน้าาที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
   คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การบริการ
   การชำระภาษี
   การชำระค่าชยะ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การขออนุญาติสร้างบ้าน
   การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการ
   การลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
 
เอกสารดาวโหลด/คำร้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
SERVICE
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจ ในการให้บริกา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
   สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วม
   ชองทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การามีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ภาพกิจกรรม
การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 38 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียดกิจกรรม :
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 วันแรกของการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม โดยมีผู้สมัครหลายท่านเดินทางมาสมัครรับเลือกตั้ง พร้อมผู้ติดตามบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้ประสงค์สมัครนายกเทศมนตรี มาลงชื่อก่อน 08.30 จำนวน 4 ราย และสมาชิกสภาเทศบาลลงชื่อก่อนเวลา 6 ราย (เขต 1 จำนวน 2 ราย เขต 2 จำนวน 4 ราย) และเมื่อเวลา 08.30 น. ในช่วงแรก นายธวัชชัย ไชยเทพ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ได้ให้ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตกลงกันเอง ว่าใครจะยื่นใบสมัครก่อนหลัง แต่ปรากฎว่าไม่สามารถตกลงกันได้ จึงใช้วิธีจับสลาก 2 ครั้ง การจับสลากครั้งที่ 1 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เป็นผู้จับรายชื่อผู้สมัครเพื่อจัดลำดับให้ผู้สมัครเป็นผู้จับสลาก และครั้งที่ 2 ให้ผู้สมัครจับสลากเพื่อจัดลำดับยื่นใบสมัคร โดยผลการจับสลากผู้สมัครได้หมายเลขประจำตัวดังนี้ นายเสกสันต์ ประสิทธิ์ ได้หมายเลข 1 นายไมตรี พรหมพิชิต ได้หมายเลข 2 นายอภิชาติ ใจสบาย ได้หมายเลข 3 นายสายัณห์ ชูพันธ์ ขาดคุณสมบัติ เนื่องจากหลักฐานไม่ครบ และช่วงที่ 2 นายธวัชชัย ไชยเทพ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ได้ให้ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตกลงกันเอง ว่าใครจะยื่นใบสมัครก่อนหลัง แต่ปรากฎว่าไม่สามารถตกลงกันได้ จึงใช้วิธีจับสลาก 2 ครั้ง การจับสลากครั้งที่ 1 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เป็นผู้จับรายชื่อผู้สมัครเพื่อจัดลำดับให้ผู้สมัครเป็นผู้จับสลาก และครั้งที่ 2 ให้ผู้สมัครจับสลากเพื่อจัดลำดับยื่นใบสมัคร ผลการจับสลาก ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล ได้หมายเลขประจำตัวดังนี้ เขต 1 นายสุภัตทกิจ มณีรักษ์สกุล ได้หมายเลข 1 นายสุรภาพ พิชัยฤกษ์ ได้หมายเลข 2 เขต 2 นายภัทรกิจ ลีลาสุวรรณศิริ ได้หมายเลข 1 นายสุรพงศ์ ก๋งอุบล ได้หมายเลข 2 นายณรงค์ คงแก้ว ได้หมายเลข 3 นายนนทนันท์ สุทธิช่วย ได้หมายเลข 4 และนายพิศิษฐ์ มะอินทร์ ได้หมายเลข 5 ซึ่งหลังจากนี้หากมีผู้มาสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม หมายเลขของผู้สมัครก็จะเรียงในลำดับต่อจากนี้เป็นต้นไป

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
ที่อยู่ 102/25 ถ.อัครวิถี ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs