Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี
ตำบลอ่าวขนอม
081-894-1077
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ตราสัญญาลักษณ์
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   สถานติดต่อ / สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายไม่รับของขวัญ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โครงสร้างบุคลากร
   โครงสร้างการบริหารองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงานดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560-64
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   แผนจัดหาพัสดุ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ภารกิจและหน้าที่
   ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
   คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การบริการ
   การชำระภาษี
   การชำระค่าชยะ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การขออนุญาติสร้างบ้าน
   การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการ
   การลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
 
เอกสารดาวโหลด/คำร้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
SERVICE
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจ ในการให้บริกา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
   สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วม
   ชองทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การามีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

  ภาพกิจกรรม
โครงการจัดงานปูเสื่อกินข้าว เคาท์ดาวริมหาด ประจำปี 2565 ✨🎉 🎆🎇
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 51 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 3 มกราคม 2566
รายละเอียดกิจกรรม :
วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ณ หาดคอเขา ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลตำบลอ่าวขนอมจัดโครงการ ปูเสื่อกินข้าว เคาท์ดาวริมหาด ประจำปี 2565 ขึ้น กิจกรรมภายในงานเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. เริ่มด้วยการแสดงระบำโลมาสีชมพู/รำมโมราห์ตัวอ่อน/ระบำพราน/ระบำชนไก่ รวมทั้งการแสดงของชมรมคนรักเพลงและชมรมผู้สูงอายุ ทำการแสดงก่อนถึงพิธีเปิด เวลา 20.00 น. พิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจากนายพรเทพ เพชรน้อย นายอำเภอขนอม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนายไมตรี พรหมพิชิต นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมด้วย นางสาวสุภี สมทรง,นายมนัส ใจเหมาะ รองนายกเทศมนตรี, นายรักเกียรติ ทองจันทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี, ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล, นายธวัชชัย ไชยเทพ ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม, หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งพนักงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ร่วมพิธีเปิดงานด้วยการจุดพลุสายรุ้งสีสันสวยงาม ต่อด้วยการแสดงของนักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยา ช่วงสุดสำคัญ ไฮไลท์ของงาน ณ เวลา 23.50 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมนับถอยหลังก้าวสู่ศักราชใหม่ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ อีกทั้งยังร่วมร้องเพลงสวัสดีปีใหม่และชมพลุฉลองต้อนรับวันปีใหม่อีกด้วย นอกจากนี้ภายในงานยังมีอาหารของทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอมบริการให้ชิมฟรี รวมถึงการแสดงของวงดนตรีรำวงเวียนครกวงดนตรีพญาไทและศิลปินเสือสองเล การจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก เทศบาลอ่าวขนอมขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทุกฝ่าย แขกผู้มีเกียรติและประชาชนที่มาร่วมงานทุกท่าน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
ที่อยู่ 102/25 ถ.อัครวิถี ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs