Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี
ตำบลอ่าวขนอม
081-894-1077
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ตราสัญลักษณ์
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   สถานที่ติดต่อ / สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายไม่รับของขวัญ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โครงสร้างบุคลากร
   โครงสร้างการบริหารองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงานดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยความพิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   การตรวจสอบภายใน
ภารกิจและหน้าที่
   ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
   คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การบริการ
   การชำระภาษี
   การชำระค่าขยะ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การขออนุญาตสร้างบ้าน
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
   การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
   การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
   อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม
   ลานกีฬา
   ชมรมวิ่งขนอม
 
เอกสารดาวโหลด/คำร้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
SERVICE
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจ ในการให้บริกา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
   สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

  คู่มือประชาชน
 มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 455 คน
ประกาศวันที่  19 พฤษภาคม 2563

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ได้ที่นี่

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะ และการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ [ขนาดไฟล์ : 6.73 MB.]
 ลำดับที่ 2 มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน [ขนาดไฟล์ : 893.57 KB.]
 ลำดับที่ 3 มาตรฐานการกีฬา [ขนาดไฟล์ : 9.51 MB.]
 ลำดับที่ 4 มาตรฐานการควบคุมอาคาร [ขนาดไฟล์ : 2.87 MB.]
 ลำดับที่ 5 มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค [ขนาดไฟล์ : 1.8 MB.]
 ลำดับที่ 6 มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล [ขนาดไฟล์ : 680.19 KB.]
 ลำดับที่ 7 มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ขนาดไฟล์ : 281.31 KB.]
 ลำดับที่ 8 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม [ขนาดไฟล์ : 906.21 KB.]
 ลำดับที่ 9 มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน [ขนาดไฟล์ : 2.35 MB.]
 ลำดับที่ 10 มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ [ขนาดไฟล์ : 2.55 MB.]
 ลำดับที่ 11 มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร [ขนาดไฟล์ : 2.85 MB.]
 ลำดับที่ 12 มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย [ขนาดไฟล์ : 1.03 MB.]
 ลำดับที่ 13 มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง [ขนาดไฟล์ : 854.18 KB.]
 ลำดับที่ 14 มาตรฐานการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย [ขนาดไฟล์ : 7.39 MB.]
 ลำดับที่ 15 มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน [ขนาดไฟล์ : 2.9 MB.]
 ลำดับที่ 16 มาตรฐานการพัฒนาเด็ก และเยาวชน [ขนาดไฟล์ : 1003.05 KB.]
 ลำดับที่ 17 มาตรฐานการพัฒนา และสงเคราะห์ผู้พิการ [ขนาดไฟล์ : 1.44 MB.]
 ลำดับที่ 18 มาตรฐานการวางผังเมือง [ขนาดไฟล์ : 4.28 MB.]
 ลำดับที่ 19 มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [ขนาดไฟล์ : 1.31 MB.]
 ลำดับที่ 20 มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว [ขนาดไฟล์ : 1.29 MB.]
 ลำดับที่ 21 มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี [ขนาดไฟล์ : 826.55 KB.]
 ลำดับที่ 22 มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา [ขนาดไฟล์ : 9.51 MB.]
 ลำดับที่ 23 มาตรฐานการส่งเสริม และพัฒนาชีวิตคนพิการ [ขนาดไฟล์ : 4 B.]
 ลำดับที่ 24 มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น [ขนาดไฟล์ : 1.86 MB.]
 ลำดับที่ 25 มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ [ขนาดไฟล์ : 1.93 MB.]
 ลำดับที่ 26 มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน [ขนาดไฟล์ : 1.03 MB.]
 ลำดับที่ 27 มาตรฐานด้านการทะเบียน และการอนุญาต [ขนาดไฟล์ : 1.78 MB.]
 ลำดับที่ 28 มาตรฐานตลาด [ขนาดไฟล์ : 708.13 KB.]
 ลำดับที่ 29 มาตรฐาน ถนน ทางเดิน และทางเท้า [ขนาดไฟล์ : 1.93 MB.]
 ลำดับที่ 30 มาตรฐานทางระบายน้ำ [ขนาดไฟล์ : 1.61 MB.]
 ลำดับที่ 31 มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ [ขนาดไฟล์ : 690.92 KB.]
 ลำดับที่ 32 มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน [ขนาดไฟล์ : 1.22 MB.]
 ลำดับที่ 33 มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ขนาดไฟล์ : 434.52 KB.]
 ลำดับที่ 34 มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ [ขนาดไฟล์ : 648.92 KB.]
 ลำดับที่ 35 มาตรฐานสถานีขนส่งทางน้ำ [ขนาดไฟล์ : 2.97 MB.]
 ลำดับที่ 36 มาตรฐานสถานีขนส่งทางบก [ขนาดไฟล์ : 12.15 MB.]
 ลำดับที่ 37 มาตรฐานสะพาน [ขนาดไฟล์ : 5.05 MB.]
 ลำดับที่ 38 มาตรฐานหอกระจายข่าว [ขนาดไฟล์ : 4.13 MB.]
 ลำดับที่ 39 มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ [ขนาดไฟล์ : 1.94 MB.]
 ลำดับที่ 40 มาตรฐานหอพัก [ขนาดไฟล์ : 1.57 MB.]
 ลำดับที่ 41 มาตรฐานระบบน้ำสะอาด [ขนาดไฟล์ : 2.61 MB.]
 ลำดับที่ 42 สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ขนาดไฟล์ : 778.78 KB.]
 
 
 
ที่อยู่ 102/25 ถ.อัครวิถี ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs