Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี
ตำบลอ่าวขนอม
081-894-1077
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ตราสัญลักษณ์
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   สถานที่ติดต่อ / สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายไม่รับของขวัญ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โครงสร้างบุคลากร
   โครงสร้างการบริหารองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงานดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยความพิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   การตรวจสอบภายใน
ภารกิจและหน้าที่
   ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
   คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การบริการ
   การชำระภาษี
   การชำระค่าขยะ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การขออนุญาตสร้างบ้าน
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
   การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
   การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
   อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม
   ลานกีฬา
   ชมรมวิ่งขนอม
 
เอกสารดาวโหลด/คำร้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
SERVICE
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจ ในการให้บริกา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
   สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีเทศบาลตำบลอ่าวขนอมจัดทำโครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร หมู่ที่๑๔ ตำบลขนอม (ดู : 358) 24 มี.ค. 2557
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ดู : 379) 26 ธ.ค. 2556
ข่าวด่วน .... ท่านใดที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก เข็มที่ ๑ (ดู : 372) 13 ธ.ค. 2556
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายประปา ซอยตาลคู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลขนอม (ดู : 368) 29 ต.ค. 2556
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน พ.ศ.๒๕๕๖ (ดู : 379) 25 ต.ค. 2556
ขอประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อผู้มีอายุครบกำหนดขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ (ดู : 368) 16 ต.ค. 2556
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 381) 14 ต.ค. 2556
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการตามนโยบายของรัฐบาลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ดู : 367) 11 ต.ค. 2556
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ขึ้นทะเบียนผู้งอายุตามนโยบายของรัฐบาลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ดู : 369) 11 ต.ค. 2556
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ (ดู : 373) 17 ก.ย. 2556
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 389) 9 ก.ย. 2556
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ (ดู : 373) 19 ส.ค. 2556
ขอเชิญทุกท่าน...เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีเทศบาลตำบลอ่าวขนอมตราเทศบัญญัติเรื่อง การอนุรักษ์และใช้ระโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลฯ (ดู : 425) 13 ส.ค. 2556
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล เทศบาลตำบลอ่าวขนอมคัพ ประจำปี ๒๕๕๖ (ดู : 393) 24 ก.ค. 2556
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ (ดู : 413) 17 มิ.ย. 2556
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ (ดู : 381) 4 มิ.ย. 2556
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับ ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศ (ดู : 411) 3 มิ.ย. 2556
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศ (ดู : 390) 3 มิ.ย. 2556
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศ (ดู : 379) 3 มิ.ย. 2556
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การจัดตั้งชุมชนในเขตเทศาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 425) 3 มิ.ย. 2556
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การวบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๖ (ดู : 371) 14 มี.ค. 2556
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงาน (ดู : 392) 4 มี.ค. 2556
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล สายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ดู : 378) 1 มี.ค. 2556
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 388) 26 ก.พ. 2556
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล สายงานผู้ปฎิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแห (ดู : 391) 2 ก.พ. 2556
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ (ดู : 391) 17 ม.ค. 2556
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล (ดู : 388) 8 ม.ค. 2556
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การประชาสัมพันธ์ระเบียบเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ว่าด้วยการจัดตั้งชุมชนคณะกรรมการชุมชนคณะกรรมการชุมชนและการจัดระเบียบชุมชน พ.ศ. ๒๕ (ดู : 391) 7 ม.ค. 2556
ขอเชิญเที่ยวงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ (ดู : 400) 2 ม.ค. 2556
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 389) 20 ธ.ค. 2555
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณี บริษัท ราชาคีรี รีสอร์ทแอนด์สปา จำกัด ก่อสร้างท่าเทียบเรือ ขนาดไม่เกิน ๒๐ ตันกรอ (ดู : 416) 19 ธ.ค. 2555
ขอเชิญเข้าชมโครงการ ฝึกซ้อมแผนอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล (ดู : 391) 13 ธ.ค. 2555
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 399) 6 ธ.ค. 2555
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล (ดู : 377) 30 พ.ย. 2555
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 382) 15 พ.ย. 2555
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณี บริษัท ราชาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปาจำกัดก่อสร้างท่าเทียบเรือ ขนาดไม่เกิน ๒๐ ตัน กรอส หมู่ที่ ๘ ตำบลขนอม เทศบาลตำบลอ่าวขนอมจึงจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ดู : 382) 12 พ.ย. 2555
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล (ดู : 380) 9 พ.ย. 2555
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับ ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 380) 1 ต.ค. 2555
โปรแกรมการแข่งขัน ฟุตบอล ทต.อ่าวขนอม คัพ ประจำปี ๒๕๕๕ (ดู : 383) 19 ก.ค. 2555
แจ้งขอรับความช่วยเหลือเนื่องจากเหตุสาธารณภัย (ดู : 388) 8 มิ.ย. 2555
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๕๕ (ดู : 376) 7 มิ.ย. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๕ (ดู : 439) 23 พ.ค. 2555
คำแถลงนโยบาย นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม (ดู : 429) 23 เม.ย. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา เทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ (ดู : 371) 19 เม.ย. 2555
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 373) 19 มี.ค. 2555
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม (ดู : 456) 19 มี.ค. 2555
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอมและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 448) 20 ก.พ. 2555
งานปูเสื่อกินข้าวเคาท์ดาวริมหาด ครั้งที่ ๑๐ (ดู : 387) 20 ธ.ค. 2554
ประเพณีลอยกระทง (ดู : 374) 1 พ.ย. 2554
สาส์นแสดงความยินดี โอกาสจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเทศบาลอ่าวขนอม ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชูชา (ดู : 434) 31 ต.ค. 2554
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหหารส่วนตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวขนอม และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล (ดู : 407) 31 ต.ค. 2554
แบบเสนอการแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 450) 31 ต.ค. 2554
ประกาศคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 386) 31 ต.ค. 2554
.อัพเดท... โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล อบต.ขนอมคัพ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป (ดู : 395) 24 ส.ค. 2554
ประกาศ....รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขนอ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 434) 19 ส.ค. 2554
มีข่าวดีมาบอก....ท่านใดที่สนใจสอบใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ งานนี้พลาดไม่ได้... (ดู : 387) 17 ส.ค. 2554
ขอแก้ไข...โปรแกรมการแข่งขัน ฟุตบอลประจำปี 2554 (ดู : 386) 11 ส.ค. 2554
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริ (ดู : 418) 10 ส.ค. 2554
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอล (ดู : 381) 1 ส.ค. 2554
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 32550 ครั้งที่ 2 (ดู : 368) 25 ก.ค. 2554
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 | 
 
 
ที่อยู่ 102/25 ถ.อัครวิถี ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs