Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี
ตำบลอ่าวขนอม
081-894-1077
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ตราสัญลักษณ์
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   สถานที่ติดต่อ / สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายไม่รับของขวัญ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โครงสร้างบุคลากร
   โครงสร้างการบริหารองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงานดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยความพิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   การตรวจสอบภายใน
ภารกิจและหน้าที่
   ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
   คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การบริการ
   การชำระภาษี
   การชำระค่าขยะ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การขออนุญาตสร้างบ้าน
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
   การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
   การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
   อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม
   ลานกีฬา
   ชมรมวิ่งขนอม
 
เอกสารดาวโหลด/คำร้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
SERVICE
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจ ในการให้บริกา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
   สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนครศรีธรรมราช (กรอ.จว.นศ.) ครั้งที่ 8/2566 (ดู : 14) 23 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 กรณีจำหน่ายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ที่อยู่ในกำกับดูแลและใช้ประโยชน์ของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ (ดู : 19) 23 มิ.ย. 2566
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 22) 21 มิ.ย. 2566
เทศบาลตำบลอ่าวขนอมขอเชิญชวนร่วมกันปลูกและดูแลต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (ดู : 29) 20 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567 (NRCT Open House 2023) และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 12) 19 มิ.ย. 2566
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2566 (ดู : 14) 13 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์คู่มือ Happy Model โมเดลอารมณ์ดี มีความสุข การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง (ดู : 22) 13 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รัฐบาลญี่ปุ่นรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น (ดู : 14) 12 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายวารสารวิชาการศาลปกครอง ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 20) 12 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนครศรีธรรมราช (กรอ.จว.นศ.) ครั้งที่ 7/2566 (ดู : 21) 7 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองปากพนังขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมการประกวดเทพีแม่หม้ายสุขภาพดี (ดู : 20) 7 มิ.ย. 2566
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2566 (ดู : 22) 6 มิ.ย. 2566
ขอความร่วมมือผู้ใช้รถ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางสายสี่แยก - หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม (ดู : 30) 2 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม เรื่องสถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 (ดู : 28) 1 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ (ดู : 25) 1 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญขวนประชาชนดำเนินการตอบแบบสอบถาม เรื่อง สถานการณ์ราคาบัตรโดยสารเครื่องบินของจังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน (ดู : 25) 31 พ.ค. 2566
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 23) 29 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ การเช่าบูชาวัตถุมงคลเหรียญหลวงปู่แสง จันดะโชโต (ดู : 22) 29 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด (ดู : 23) 26 พ.ค. 2566
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 21) 26 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด (ดู : 43) 26 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุทางสังคมรูปแบบใหม่ ESS Help Me (Emergency Social Services) (ดู : 25) 23 พ.ค. 2566
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 31) 18 พ.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การเปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู : 32) 11 พ.ค. 2566
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2566 (ดู : 31) 11 พ.ค. 2566
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 (ดู : 28) 8 พ.ค. 2566
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2566 (ดู : 39) 21 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กิจกรรม 1212 ETDA สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์ โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันและจัดการปัญหาธุรกรรมออนไลน์ (ดู : 41) 21 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง (ดู : 40) 21 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังโรคฮีทสโตรก (Heat strok) (ดู : 40) 21 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมกิจกรรม วันเทศบาล ประจำปี 2566 (ดู : 44) 19 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป (ดู : 39) 18 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ นําสัตว์เลี้ยงของท่าน เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัข,แมว) เนื่องในวันเทศบาล (ดู : 41) 18 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 44) 18 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 (ดู : 37) 12 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2566 (ดู : 47) 11 เม.ย. 2566
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2566 (ดู : 35) 11 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการโครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน (ดู : 54) 11 เม.ย. 2566
โครงการส่งเสริมสุขภาพดวงตา (ดู : 57) 10 เม.ย. 2566
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2566 (ดู : 61) 5 เม.ย. 2566
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 91) 5 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารและหนองคาย (ดู : 46) 5 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ่าวขนอมขอเชิญร่วมโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย (รดน้ำดําหัวผู้สูงอายุ) (ดู : 68) 4 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครประกวดร้องเพลง "ลูกทุ่งผู้นำท้องถิ่น" ในงาน "พลังสร้างสรรค์ความดี นครศรีธรรมราช ยั่งยืน" ประจำปี 2566 (ดู : 105) 4 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี (ดู : 49) 4 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กรอบการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ดู : 51) 3 เม.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง กำหนดสถานที่และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 (ดู : 58) 31 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดที่เลือกตั้งกลาง (ดู : 69) 30 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ดู : 85) 30 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2566 (ดู : 60) 30 มี.ค. 2566
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง (ดู : 48) 30 มี.ค. 2566
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 44) 28 มี.ค. 2566
แนวทางการกำกับติดตามการใช้กัญชา กัญชง ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ดู : 69) 23 มี.ค. 2566
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2566 (ดู : 57) 23 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566 (ดู : 41) 22 มี.ค. 2566
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม "No Gift Policy" (ดู : 53) 20 มี.ค. 2566
ประสัมพันธ์หนังสือผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น (ดู : 49) 17 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บทบาทและความหมายสัญลักษณ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (ดู : 54) 17 มี.ค. 2566
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2566 (ดู : 65) 13 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการสั่งจองวัตถุมงคลเหรียญพระพุทธสิหิงค์ รุ่น เลื่อนมรดกโลก ทรัพย์รุ่งเรือง (ดู : 46) 13 มี.ค. 2566
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 | 
 
 
ที่อยู่ 102/25 ถ.อัครวิถี ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs