Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี
ตำบลอ่าวขนอม
081-894-1077
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ตราสัญลักษณ์
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   สถานที่ติดต่อ / สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายไม่รับของขวัญ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โครงสร้างบุคลากร
   โครงสร้างการบริหารองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงานดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยความพิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   การตรวจสอบภายใน
   คณะกรรมการขุมขน ทต.อ่าวขนอม
ภารกิจและหน้าที่
   ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
   คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การบริการ
   การชำระภาษี
   การชำระค่าขยะ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การขออนุญาตสร้างบ้าน
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
   การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
   การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
   อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม
   ลานกีฬา
   ชมรมวิ่งขนอม
 
เอกสารดาวโหลด/คำร้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
SERVICE
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจ ในการให้บริกา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
   สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
   ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม (ดู : 455) 9 พ.ย. 2552
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ดู : 404) 28 ต.ค. 2552
.ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็เล็กบ้านในเพลา หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม (ดู : 396) 28 ต.ค. 2552
ประกาศ สอบราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง (ดู : 399) 12 ต.ค. 2552
ประกาศ สอบราคาจ้างถมดินปรับพื้นที่หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม (ดู : 412) 12 ต.ค. 2552
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 393) 14 ก.ย. 2552
ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าผูกขาดเก็บผลประโยชน์ตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ดู : 392) 14 ก.ย. 2552
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 403) 10 ก.ย. 2552
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาสายพังมะพร้าวและซอบเขาศรีอินทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม (ดู : 415) 10 ก.ย. 2552
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม (ดู : 441) 19 ส.ค. 2552
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัทก์ติกคอนกรีต สายป่าคา-เขาดิน หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม (ดู : 387) 19 ส.ค. 2552
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งป้ายบอกทางและป้ายบอกสถานที่ พื้นที่ตำบลขนอม (ดู : 406) 11 ส.ค. 2552
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ครั้งที่ 3 (ดู : 397) 11 ส.ค. 2552
ประกาศสอบราคาจ้างโครงรการบุกเบิกถนนซอยนางย้ง-นายบุย หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม (ดู : 387) 5 ส.ค. 2552
งบรายรับ-จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2552 (ดู : 400) 5 ส.ค. 2552
ประกาศสอบราคาเหมาจ้างโครงรการบุกเบิกถนนซอยสกุลทอง หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม (ดู : 396) 3 ส.ค. 2552
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนจำนวน 2 โครงการ (ดู : 396) 3 ส.ค. 2552
ประกาศสอบราคาเหมาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ (ดู : 404) 17 ก.ค. 2552
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 8,13 ตำบลขนอม (ดู : 384) 17 ก.ค. 2552
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงกาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จำนวน 2 โครงการ (ครั้งที่ 2) (ดู : 452) 15 ก.ค. 2552
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม ( ครั้งที่ 2 ) (ดู : 446) 9 ก.ค. 2552
.ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัทก์ติกคอนกรีต สายเขาขุนพนม หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม (ดู : 414) 3 มิ.ย. 2552
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม (ดู : 402) 29 พ.ค. 2552
.ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 12552 (ดู : 392) 29 พ.ค. 2552
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม (ดู : 399) 29 พ.ค. 2552
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนน สายบ้านนางนอบ-นายเชวง หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม (ดู : 403) 1 พ.ค. 2552
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง หมู่ที่ 11 (ดู : 385) 21 เม.ย. 2552
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงกาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จำนวน 3 โครงการ (ดู : 395) 19 มี.ค. 2552
ประกาศ สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร (ดู : 395) 3 มี.ค. 2552
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบุกเบิกถนนสายเขาเปร็ตต หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม (ดู : 414) 28 ก.พ. 2552
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายจันทรพงศ์ หมูที่ 7 ตำบลขนอม (ดู : 388) 23 ก.พ. 2552
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 (ดู : 378) 19 ก.พ. 2552
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายนิยม-สระน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม (ดู : 379) 29 ม.ค. 2552
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม (ดู : 385) 20 ม.ค. 2552
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายนิยม-สระน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม (ดู : 392) 15 ม.ค. 2552
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2551 (ดู : 395) 6 ม.ค. 2552
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2551 (ดู : 395) 11 ธ.ค. 2551
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ขนาด 100 ครัวเรือน หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม (ครั้งที่ 3) (ดู : 396) 22 ต.ค. 2551
.ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ (ดู : 441) 12 ก.ย. 2551
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวถนน คสล. บ้านวัดใน (ดู : 395) 10 ก.ย. 2551
.ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายจุน - นางหนูเกตุ ม.12 (ดู : 401) 10 ก.ย. 2551
ประกาศ สอบราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ (ดู : 387) 2 ก.ย. 2551
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ขนาด 100 ครัวเรือน (ดู : 385) 30 ก.ค. 2551
ผลการพิจารณาสอบราคา จำนวน 3 โครงการ (ดู : 379) 25 ก.ค. 2551
ผลการพิจารณาสอบราคา จำนวน 6 โครงการ (ดู : 379) 4 ก.ค. 2551
.สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ (ดู : 388) 3 ก.ค. 2551
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตลาดพุธ หมู่ที่ 5 (ดู : 384) 1 ก.ค. 2551
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ขนาด 100 ครัวเรือน หมู่ที่ 12 (ดู : 384) 27 มิ.ย. 2551
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาศรีอินทร์ หมู่ที่ 2 (ดู : 393) 27 มิ.ย. 2551
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายน้ำตกเสม็ดชุน หมู่ที่ 9 (ดู : 391) 16 มิ.ย. 2551
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป่าคา-เขาดิน หมู่ที่ 14 (ดู : 395) 16 มิ.ย. 2551
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ดู : 396) 22 เม.ย. 2551
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2551 (ดู : 391) 18 เม.ย. 2551
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2551 (ดู : 385) 1 เม.ย. 2551
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ (ดู : 378) 28 มี.ค. 2551
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ดู : 384) 22 ม.ค. 2551
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขนอม ประจำเดือนธันวาคม 2550 (ดู : 379) 6 ม.ค. 2551
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2550 (ดู : 387) 12 ธ.ค. 2550
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ (ดู : 388) 16 พ.ย. 2550
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาขยายเขตประปา สายหลังอำเภอ หมู่ที่ 3 (ดู : 393) 19 ต.ค. 2550
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
 
 
ที่อยู่ 102/25 ถ.อัครวิถี ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs