Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี
ตำบลอ่าวขนอม
081-894-1077
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ตราสัญลักษณ์
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   สถานที่ติดต่อ / สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายไม่รับของขวัญ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โครงสร้างบุคลากร
   โครงสร้างการบริหารองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงานดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยความพิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   การตรวจสอบภายใน
   คณะกรรมการขุมขน ทต.อ่าวขนอม
ภารกิจและหน้าที่
   ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
   คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การบริการ
   การชำระภาษี
   การชำระค่าขยะ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การขออนุญาตสร้างบ้าน
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
   การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
   การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
   อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม
   ลานกีฬา
   ชมรมวิ่งขนอม
 
เอกสารดาวโหลด/คำร้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
SERVICE
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจ ในการให้บริกา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
   สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
   ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายวัดเขา - นาคลอง หมู่ที่ 10 (ดู : 376) 19 ต.ค. 2550
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อดาล หมู่ที่ 11,12 ตำบลขนอม (ดู : 384) 5 ต.ค. 2550
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคา (ดู : 384) 3 ต.ค. 2550
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาะขยายเขตประปา สายหลังอำเภอ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม อำเภอขนอม (ดู : 389) 18 ก.ย. 2550
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านนายวิลาศ หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม อำเภอขนอม (ดู : 383) 17 ก.ย. 2550
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบุกเบิกถนนสายบ้านนายเวียง หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม อำเภอขนอม (ดู : 382) 13 ก.ย. 2550
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้าง คสล (ดู : 381) 24 ก.ค. 2550
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบุกเบิกถนนสายบ้านนายเชวง หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม (ดู : 385) 18 ก.ค. 2550
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ดู : 380) 12 ก.ค. 2550
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 388) 9 ก.ค. 2550
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเขาดิน - คลองท่า หมู่ที่ 13 (ดู : 378) 6 ก.ค. 2550
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ , โต๊ะ , เก้าอี้ (ดู : 387) 5 ก.ค. 2550
.ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (ครั้งที่ 2) (ดู : 377) 29 มิ.ย. 2550
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 12550 (ดู : 387) 11 มิ.ย. 2550
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมประปา หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม (ดู : 370) 11 มิ.ย. 2550
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 2 โครงการ (ดู : 377) 7 มิ.ย. 2550
ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2550 (ดู : 381) 25 ก.พ. 2550
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 22549 (ดู : 367) 21 ก.พ. 2550
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายวัดเขา-นาคลอง (ดู : 371) 8 ม.ค. 2550
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาซื้ออาคารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 22549 (ดู : 379) 3 ม.ค. 2550
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนกลอย (ดู : 387) 8 ธ.ค. 2549
.ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ดู : 378) 7 พ.ย. 2549
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (ดู : 392) 19 ก.ย. 2549
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมประปา (ต่อจากปีงบประมาณ 2548) ม.13 (ดู : 382) 7 ก.ย. 2549
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ ม.2,4,7 (ดู : 387) 25 ส.ค. 2549
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ ม.13 (ดู : 385) 25 ส.ค. 2549
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมประปา (ต่อจากโครงการปีงบประมาณ 2548) ม.13 (ครั้งที่ 2) (ดู : 388) 17 ส.ค. 2549
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 ต.ขนอม (ดู : 393) 1 ส.ค. 2549
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายวัดใน - บ้านผู้ใหญ่บำรุง หมู่ที่ 11 ต.ขนอม (ดู : 392) 1 ส.ค. 2549
.ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาปรัปปรุงถนนสายโลมา หมู่ที่ 8 ต.ขนอม (ดู : 383) 1 ส.ค. 2549
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ (ดู : 392) 20 ก.ค. 2549
.ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (ดู : 402) 20 ก.ค. 2549
ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ดู : 389) 3 ก.ค. 2549
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2549 (ดู : 389) 29 มิ.ย. 2549
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งครุภัณฑ์ม่านปรับแสงและผ้าม่าน (ดู : 377) 29 มิ.ย. 2549
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการจ้างเหมาต่อเติมประปา หมู่ที่ 13,14 ต.ขนอม (ดู : 360) 26 มิ.ย. 2549
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศิริสุข ม.2 ต.ขนอม (ดู : 410) 26 มิ.ย. 2549
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 12549 (ดู : 398) 8 มิ.ย. 2549
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมประปา จำนวน 2 โครงการ (ดู : 382) 29 พ.ค. 2549
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม หมู่ที่ 2 ครั้งที่ 2 (ดู : 376) 7 เม.ย. 2549
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสิ่งก่อสร้างจากอุทกภัย หมู่ที่ 4-12 ตำบลขนอม (ดู : 377) 21 มี.ค. 2549
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (ดู : 393) 14 มี.ค. 2549
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง (ดู : 391) 3 มี.ค. 2549
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม ม.4 ต.ขนอม (ดู : 397) 1 มี.ค. 2549
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม (ดู : 393) 1 มี.ค. 2549
.ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม (ดู : 386) 1 มี.ค. 2549
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (ดู : 357) 6 ก.พ. 2549
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 สาย (ดู : 387) 9 พ.ย. 2548
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
 
 
ที่อยู่ 102/25 ถ.อัครวิถี ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs