Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี
ตำบลอ่าวขนอม
081-894-1077
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ตราสัญลักษณ์
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   สถานที่ติดต่อ / สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายไม่รับของขวัญ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โครงสร้างบุคลากร
   โครงสร้างการบริหารองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงานดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยความพิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   การตรวจสอบภายใน
   คณะกรรมการขุมขน ทต.อ่าวขนอม
ภารกิจและหน้าที่
   ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
   คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การบริการ
   การชำระภาษี
   การชำระค่าขยะ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การขออนุญาตสร้างบ้าน
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
   การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
   การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
   อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม
   แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   ลานกีฬา
   ชมรมวิ่งขนอม
   การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีการรับส่งผู้ป่วยตามแพทย์นัดไปยังโรงพยาบาล
   โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
   ภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   ฐานข้อมูลอาชีพประชาชน
   วารสารการบริการและการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 
เอกสารดาวโหลด/คำร้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
SERVICE
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจ ในการให้บริกา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
   สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
   ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

  แหล่งท่องเที่ยว
ศาลหลักเมืองขนอม
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 1480 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 1 กันยายน 2564
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :

                 ศาลหลักเมืองขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาวอำเภอขนอมพร้อมใจร่วมสร้างศาลหลักเมืองขนอม เพื่อระลึกถึงเกียรติประวัติอันยาวนานของบรรพบุรุษ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของประชาชนชาวอำเภอขนอม รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอขนอม โดยเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าแวะชมและสักการะได้ทุกวัน 

                 โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่า อำเภอขนอมเป็นเมืองเก่าแก่ในรัชสมัยพระเจ้าอู่ทอง แห่งกรุงศรีอยุธยา ระหว่าง พ.ศ.1893 - 1912 เนื่องจากเมืองนครศรีธรรมราช ได้เกิดโรคอหิวาต์ระบาด ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก จนเมืองเกือบร้างอยู่เป็นเวลานาน พระเจ้าอู่ทองจึงได้บัญชาให้พนมวังละนางเสดียงทองผู้เป็นญาติใกล้ชิดลงมาสร้างเมืองชื่อ “นครดอนพระ” (ปัจจุบันอยู่ในตำบลกงตาก อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี)  และได้มอบหมายให้เชื้อพระวงศ์สร้างเมืองเล็กๆ ขึ้นใกล้เคียงกับบริเวณรอบเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อรวบรวมประชาชนที่หนีโรคระบาดตั้งเป็นชุมชนดังเดิม จึงปรากฏว่า มีเมืองหลายเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยนั้น รวมทั้งเมืองที่มีชื่อว่า “เมืองตระนอม” ซึ่งสร้างโดยเจ้าอินทราชาและเจ้าหญิงสนทรา (ธิดาของพนมวัง) เมื่อประมาณ พ.ศ. 1918 ซึ่งมีร่องรอยเป็นปูชนียสถานทางประวัติศาสตร์ย้อนหลังหลายร้อยปี เช่น วัดเจดีย์หลวง มีพระพุทธรูปเก่าแก่และสระน้ำปรากฏอยู่ มีถ้ำเขาวังทอง ถ้ำเขาพระ วัดเตล็ด มีพระพุทธรูปเก่าแก่ และวัดท่าจันทน์มีเจดีย์โบราณอยู่บนเขาธาตุ โดย คำว่า “ขนอม” ไม่ปรากฏคำแปลในพจนานุกรม มีการสันนิษฐานถึงที่มาดังนี้

1. เพี้ยนมาจากชื่อเดิม คือ “เมืองตระนอม”
2. มาจากคำว่า “เขาล้อม” เพราะเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาล้อมรอบ และแผลงมาเป็น “ขนอม” เพราะเรียกสะดวก
3. มาจากคำว่า “เขาพนม” ซึ่งเป็นภูเขาใหญ่ลูกหนึ่งของอำเภอขนอม ซึ่งอาจเพี้ยนมาเป็นอำเภอขนอมได้
                 จากเหตุผลเกี่ยวกับที่มาของคำว่า “ขนอม” ดังกล่าว ข้อสันนิษฐานแรกมีน้ำหนักมากที่สุดเพราะมี หลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ปรากฏร่องรอยอยู่อย่างแน่ชัด

                 เมืองขนอม ได้รับการสำรวจเข้าอยู่ในทำเนียบการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 มีฐานะเป็นตำบล ๆ หนึ่งของอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อ พ.ศ. 2481 และยกฐานะเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2502 มีลักษณะเป็นเมืองซึ่งมีหุบเขาล้อมรอบ เป็นที่ตั้งของแหล่งพลังงานที่สำคัญของภาคใต้ คือ บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด และโรงแยกก๊าซธรรมชาติ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

                 ด้วยประวัติความเป็นมาอันยาวนานดังกล่าว ชาวอำเภอขนอมจึงได้ร่วมกันจัดสร้าง ศาลหลักเมืองขนอม ณ สวนสาธารณะพ่อตาคูระ หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม อำเภอขนอม เพื่อระลึกถึงเกียรติประวัติอันยาวนานของบรรพบุรุษ และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นสิริมงคล และเป็นที่สักการะบูชา ศูนย์รวมพลังศรัทธาของประชาชนชาวอำเภอขนอม รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอขนอมอีกด้วย

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
ที่อยู่ 102/25 ถ.อัครวิถี ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs