Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี
ตำบลอ่าวขนอม
081-894-1077
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ตราสัญลักษณ์
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   สถานที่ติดต่อ / สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายไม่รับของขวัญ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โครงสร้างบุคลากร
   โครงสร้างการบริหารองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงานดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยความพิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   การตรวจสอบภายใน
   คณะกรรมการขุมขน ทต.อ่าวขนอม
ภารกิจและหน้าที่
   ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
   คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การบริการ
   การชำระภาษี
   การชำระค่าขยะ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การขออนุญาตสร้างบ้าน
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
   การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
   การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
   อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม
   ลานกีฬา
   ชมรมวิ่งขนอม
   การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีการรับส่งผู้ป่วยตามแพทย์นัดไปยังโรงพยาบาล
   โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
   ภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   ฐานข้อมูลอาชีพประชาชน
   วารสารการบริการและการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 
เอกสารดาวโหลด/คำร้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
SERVICE
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจ ในการให้บริกา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
   สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
   ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

  ข่าวรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยประปา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 1) 17 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและขนถ่ายขยะมูลฝอย ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 8) 10 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเวทีห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 23 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงจอดรถ ศพอส.(ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 23 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 32-005 สายวัดเขา-หมอเล็ก หมู่ที่ 10-11 บ้านนาคลอง-บ้านวัดใน ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 15) 17 พ.ค. 2567
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567) (ดู : 18) 17 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายแสง-นายพัฒน์ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 13 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและถมหินผุประจำปีในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 13 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญเรือน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 13 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการรื้อถอนโรงเก็บรถ อบต.ขนอม หมายเลขครุภัณฑ์ 283-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 2 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการรื้อถอนโครงเหล็กถังประปา (ข้างโรงเก็บรถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 2 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการรื้อถอนอาคารเก็บพัสดุที่ทำการ อบต.ขนอม หมายเลขครุภัณฑ์ 015-51-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 2 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการต่อเติมหลังคากันสาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 2 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญชู หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 23 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสิริบุรี หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 23 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหวังสุข หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 18 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยพลังงานความร้อน ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการจัดซื้อและติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยที่ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก.9001 หรือ ISO 9001 เป็นเตาทนความร้อนไม่ต่ำกว่า 1,200 องศาเซลเซียส เผาขยะได้ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัมต่อชั่วโมง จำนวน 1 เตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 33) 9 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลองท่าใน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 30) 3 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการท่อระบายน้ำ คสล.ถนนวัดกระดังงา หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 32) 20 มี.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมห้องเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 39) 16 ก.พ. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอยทวีอุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 40) 7 ก.พ. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยมีทรัพย์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 43) 16 ม.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน คสล.ซอยสุภา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 16 ม.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางจง-นายฤทธิ์ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 50) 19 ธ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายสวาท-นายเลิศ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 47) 19 ธ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลางแบบหอถังสูง หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 52) 6 ธ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝายบ้านนาท้อน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 4 ธ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและขนถ่ายขยะมูลฝอย ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 60) 22 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาโรงเรือนคัดแยกขยะ หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 56) 14 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.32-002 สายเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 3 บ้านหัวเทอะ ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 61) 29 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 61) 27 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนางกุหลาบ หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 63) 27 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับและปูพื้นลานจอดรถหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 59) 22 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ชั้นล่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 60) 22 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถมหินผุคันกั้นลานเทกองขยะ ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลอ่าวขนอม หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 61) 7 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองท่าใน หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 68) 6 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายเวียง หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 66) 5 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสิริบุรี หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 64) 5 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนา'งแต๋ว-ท่าสำเภา หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 66) 25 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนายสมปรวน หมู่ที่ 5 ตำบลขนอม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 65) 25 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสงสุวรรณ หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 73) 21 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนายแสง-นายพัฒน์ หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 74) 21 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสิริบุรี หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 72) 21 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนางละออง หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 74) 21 ก.ค. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2566) (ดู : 74) 11 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ บพ8934 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 77) 16 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและถมหินผุประจำปีในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 80) 28 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 96) 3 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายละอองฝน หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 92) 29 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยรุ่งเรือง แยก 4 หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 93) 24 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนายทวีป-นายห้าว หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 94) 23 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนายเชวง หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 92) 22 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผนังกั้นฝายคลองท่าบด หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 107) 24 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างหลังคากันสาด ศพด.จงถนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 159) 18 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 167) 26 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญทรัพย์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 143) 15 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยจำรัส หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 136) 15 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดรคาจ้างก่อสร้างโครงการวางรางระบายน้ำคสล.สายน้ำตกเสม็ดชุน หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 149) 24 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 158) 23 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 150) 22 พ.ย. 2565
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 
ที่อยู่ 102/25 ถ.อัครวิถี ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs