Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี
ตำบลอ่าวขนอม
081-894-1077
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ตราสัญญาลักษณ์
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   สถานติดต่อ / สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายไม่รับของขวัญ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โครงสร้างบุคลากร
   โครงสร้างการบริหารองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงานดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560-64
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   แผนจัดหาพัสดุ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ภารกิจและหน้าที่
   ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
   คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การบริการ
   การชำระภาษี
   การชำระค่าขยะ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การขออนุญาตสร้างบ้าน
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
   การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
   การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
   อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม
 
เอกสารดาวโหลด/คำร้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
SERVICE
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจ ในการให้บริกา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
   สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

  ข่าวรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและถมหินผุประจำปีในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 28 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 14) 3 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายละอองฝน หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 16) 29 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยรุ่งเรือง แยก 4 หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 13) 24 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนายทวีป-นายห้าว หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 14) 23 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนายเชวง หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 14) 22 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผนังกั้นฝายคลองท่าบด หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 30) 24 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างหลังคากันสาด ศพด.จงถนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51) 18 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 84) 26 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญทรัพย์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 59) 15 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยจำรัส หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 58) 15 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดรคาจ้างก่อสร้างโครงการวางรางระบายน้ำคสล.สายน้ำตกเสม็ดชุน หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 68) 24 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 80) 23 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 70) 22 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดกลางเพื่อการเกษตรเป็นห้องประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 70) 21 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddiing) (ดู : 71) 18 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเนเก้น หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 114) 14 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองท่าใน หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 74) 3 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยฮัลโล่วิลล่า หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 74) 3 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนางกุหลาบ หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 89) 6 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายพวย - ทุ่งไถนา หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 96) 21 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายเลิศ - นายสวาท หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 105) 21 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางจง-นายฤทธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 96) 19 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเพ็ญนภา หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 97) 19 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ศสล. ซอยนายจำรูญ หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 93) 19 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยก-ในเพลา หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 100) 9 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นห้องประธานสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 121) 2 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 148) 1 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 146) 1 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากอุทกภัย 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 144) 26 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและถมหินผุประจำปี ในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 144) 20 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุกเบิกถนน ซอยนางแดง หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 144) 10 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการสนับสนุนรถดับเพลิงเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 226) 1 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยรุ่งเรือง 2 แยก 2 หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 180) 10 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายสิริบุรี หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 185) 25 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสงสุวรรณ หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 184) 25 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางละออง หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะ (ดู : 201) 23 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายเชวง หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะ (ดู : 195) 23 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนายทวีป-นายห้าว หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 187) 22 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนางแต๋ว-ท่าสำเภา หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 194) 22 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาะบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 202) 13 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยดำรงสุขน้ำตกหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 204) 28 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง โครงการขยายไหล่ทางขึ้นเนินเทวดา หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 212) 22 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ต.ขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 237) 3 พ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและถมหินผุประจำปี ในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 251) 28 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมทางลาดลงชายทะเล ซ.คนรวย ม.2 ต.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 251) 23 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางลงทะเล ซ.จันทรพงศ์ ม.7 ต.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 262) 23 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมทางลงทะเล ม.8 ต.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 228) 23 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารประชุมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 250) 9 ก.ย. 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนายจำรัส ม. 3 ต.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 257) 8 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสิริบุรี หมู่ที่ 2 ต.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 263) 30 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหวังสุข หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 301) 13 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อบาดาล-นายสมบุญ หมู่ที่ 13 ต.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 304) 10 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนายสวาท-นายเลิศ หมู่ที่ 11 ต.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 292) 10 ส.ค. 2564
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกถนนซอยอิศระเดช(ป้าชั้น) ม.2 ต.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 269) 14 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยวัดคุฏิ หมู่ที่ ๙ ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 342) 5 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 286) 16 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพึ่งบุญ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 363) 10 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 7 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 279) 1 มี.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดเจาะบ่อดาล หมู่ที่ ๗ ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 334) 1 มี.ค. 2564
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.
(ดู : ) ม.ค.