Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี
ตำบลอ่าวขนอม
081-894-1077
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ตราสัญญาลักษณ์
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   สถานติดต่อ / สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายไม่รับของขวัญ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โครงสร้างบุคลากร
   โครงสร้างการบริหารองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงานดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560-64
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   แผนจัดหาพัสดุ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ภารกิจและหน้าที่
   ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
   คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การบริการ
   การชำระภาษี
   การชำระค่าขยะ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การขออนุญาตสร้างบ้าน
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
   การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
   การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
   อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม
 
เอกสารดาวโหลด/คำร้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
SERVICE
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจ ในการให้บริกา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
   สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

นายธวัชชัย ไชยเทพ
ปลัด เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
088-768-5683
สายตรง ปลัด 088-768-5683


  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ขอความร่วมมือผู้ใช้รถ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางสายสี่แยก - หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม (ดู : 5)
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม เรื่องสถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 (ดู : 4)
ประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ (ดู : 4)
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญขวนประชาชนดำเนินการตอบแบบสอบถาม เรื่อง สถานการณ์ราคาบัตรโดยสารเครื่องบินของจังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน (ดู : 6)
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 5)
ประชาสัมพันธ์ การเช่าบูชาวัตถุมงคลเหรียญหลวงปู่แสง จันดะโชโต (ดู : 3)
ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด (ดู : 6)
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 4)
ประชาสัมพันธ์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด (ดู : 13)
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด (ดู : 10)
ข่าวราคากลาง ข่าวรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2566) (ดู : 11)
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) (ดู : 522)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ดู : 65)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 100)
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายละอองฝน หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 52)
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยรุ่งเรือง แยก 4 หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 39)
ประกาศปรับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 45)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายทวีป-นายห้าว หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 58)
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนายเชวง หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 50)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2566 (ดู : 55)
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีที่ 4 ฉบับที่ 13 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2566 (ดู : 104)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 (ดู : 137)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 (ดู : 191)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ฉบับที่ 10 ปีที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2565 (ดู : 372)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ฉบับที่ 9 ปีที่ 3 เดือน มกราคม-มีนาคม 2565 (ดู : 388)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานผู้สูงอายุและเครือข่าย จากเทศบาลตำบลศรีสุนทร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีเปิดงาน Khanom Sport Fest 2023
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุดีมาก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมรณรงค์รงค์เชิญขวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง Big day
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและเชิญชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจัดงานเนื่องในวันเทศบาล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย (รดน้ำดําหัวผู้สูงอายุ)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการขายของบนไหล่ทางถนนสายเลียบชายทะเลขนอม-สิชล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 12)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 15)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 65)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน (ดู : 21)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานจ้างตามภารกิจเทศบาลตำบลควนกลาง (ดู : 34)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา (ดู : 35)
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว สถานีตำรวจ ตำรวจท่องเที่ยว สถานบริการพยาบาล ข้อมูลการเดินทาง
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล รวมร้านอร่อยอำเภอขนอม ที่พักในอำเภอขนอม
 
จุดชมวิวเขาพลายดํา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตลาดพุธ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
Khanom Espresso Cafe'
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
Swansea Cafe'
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จุดเช็คอิน "ถนนเลียบทะเล ขนอม-สิชล"
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
Loma Cafe' ณ เขาพลายดำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดคอเขา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ดอกไม้ชายเล cafe' @ Khanom
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ศาลหลักเมืองขนอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดกระดังงา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อ่าวท้องหยี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดในเปร็ต
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดในเพลา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดหน้าด่าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 
 
 
  หนังสือสั่งการ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
กระดานสนทนา (Q&A) เทศบาลตำบลอ่าวขนอม คลิ๊กที่นี่
ช่องทางการร้องเรียนทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่
 
 
ที่อยู่ 102/25 ถ.อัครวิถี ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs