Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี
ตำบลอ่าวขนอม
081-894-1077
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ตราสัญลักษณ์
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   สถานที่ติดต่อ / สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายไม่รับของขวัญ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โครงสร้างบุคลากร
   โครงสร้างการบริหารองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงานดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยความพิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   การตรวจสอบภายใน
   คณะกรรมการขุมขน ทต.อ่าวขนอม
ภารกิจและหน้าที่
   ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
   คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การบริการ
   การชำระภาษี
   การชำระค่าขยะ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การขออนุญาตสร้างบ้าน
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
   การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
   การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
   อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม
   ลานกีฬา
   ชมรมวิ่งขนอม
 
เอกสารดาวโหลด/คำร้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
SERVICE
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจ ในการให้บริกา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
   สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

  ภาพกิจกรรม
ปูเสื่อกินข้าว เคาท์ดาวน์ริมหาด
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 77 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 1 มกราคม 2567
รายละเอียดกิจกรรม :
วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ณ หาดคอเขา ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลตำบลอ่าวขนอมจัดโครงการ ปูเสื่อกินข้าว เคาท์ดาวริมหาด ขึ้น กิจกรรมภายในงานเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. เริ่มด้วยการแสดงของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ชุดการแสดงรำเบิกโรงด้วยเพลงรำอธิษฐาน การขับร้องเพลงหมู่ อวยพรปีใหม่ ต่อด้วยรำวงเวียนครก ทำการแสดงก่อนถึงพิธีเปิด
เวลา 19.00 น. พิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจากนายฐิติวัชร บุญกิจ นายอำเภอขนอม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนายไมตรี พรหมพิชิต นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมด้วย นางสาวสุภี สมทรง,นายมนัส ใจเหมาะ รองนายกเทศมนตรี, นายสวัสดิ์ บาลโรย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี, นายรักเกียรติ ทองจันทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี, ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล, นายธวัชชัย ไชยเทพ ปลัดเทศบาล, พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดงานด้วยการจุดพลุสายรุ้งสีสันสวยงาม เป็นสัญลักษณ์การเปิดงาน
เวลา 19.20 น. สนุกสนานเต้นขยับโยกย้ายแบบ Non-Stop กับการแสดงวงดนตรีลิกอร์ วาไรตี้ นครศรีธรรมราช สนุกกันเต็มที่จนถึงเวลา 23.00 น. และต่อมาในเวลา 23.00 น. ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงวงดนตรีธีเดช ทองอภิชาติ ผู้คนหนาแน่นหน้าเวที กรี๊ดสนั่น! บรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจ
ช่วงสุดสำคัญ ไฮไลท์ของงาน ณ เวลา 23.50 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมนับถอยหลังก้าวสู่ศักราชใหม่ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปีมะโรง พ.ศ.2567 นอกจากนี้ภายในงานยังมีอาหารของทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอมบริการให้ชิมฟรี การจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก เทศบาลอ่าวขนอมขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทุกฝ่าย ผู้สนับสนุนโครงการ อปพร.ที่ปฏิบัติงาน แขกผู้มีเกียรติและประชาชนที่มาร่วมงานทุกท่าน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
ที่อยู่ 102/25 ถ.อัครวิถี ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs