Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี
ตำบลอ่าวขนอม
081-894-1077
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ตราสัญญาลักษณ์
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   สถานติดต่อ / สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างบุคลากร
   โครงสร้างการบริหารองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงานดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560-64
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   แผนจัดหาพัสดุ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ภารกิจและหน้าที่
   ภารกิจและหน้าาที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
   คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การบริการ
   การชำระภาษี
   การชำระค่าชยะ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การขออนุญาติสร้างบ้าน
   การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการ
   การลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
 
เอกสารดาวโหลด/คำร้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
SERVICE
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจ ในการให้บริกา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
   สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วม
   ชองทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การามีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

นายธวัชชัย ไชยเทพ
ปลัด เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
088-768-5683
สายตรง ปลัด 088-768-5683


  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ขอเชิญเข้าร่วมการจัดทำประชาคม เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนขนอม (ดู : 2)
ขอเชิญชวน บริจาคโลหิต วันที่ 18 มกราคม 2565  (ดู : 4)
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล เรื่องให้ผู้วางเงินมัดจำรังวัดไว้เกิน 5 ปี ไปขอรับเงินคืน (ดู : 34)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2564 (ดู : 27)
การประกวดคำขวัญวันครู จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2565 (ดู : 22)
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทงการศึกษาเพื่อรับรางวัล  (ดู : 23)
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทงการศึกษาเพื่อรับรางวัล "ครูดีนครศรีธรรมราช" ประจำปี 2564 (ดู : 25)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2564 (ดู : 15)
ประชาสัมพันธ์ แจ้งรายชื่อสถานประกอบการ ที่ได้รับอนุญาต ให้บริการสูบสวมในพื้นที่  (ดู : 23)
ขอเชิญส่งทีมฟุมบอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน  (ดู : 39)
ข่าวราคากลาง ข่าวรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565  (ดู : 20)
ประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ต.ขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 81)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) (ดู : 67)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องการคืนหลักประกันสัญญา (ดู : 65)
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารประชุมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 105)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางขึ้นเนินเทวดา หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 101)
ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยดำรงสุขน้ำตกหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 99)
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายโกวิทย์ หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 100)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 90)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางขึ้นเนินเทวดา หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 122)
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 (ดู : 14)
จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ปีที่ 3 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 (ดู : 25)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ฉบับที่ 4 ปีที่ 2 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 (ดู : 222)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ฉบับที่ 3 ปีที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 (ดู : 72)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ฉบับที่ 2 ปีที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2564 (ดู : 120)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม กำจัด วัชพืช เศษดิน ขยะ ใบไม้ บนทางเท้า ขอบทาง บริเวณชุมชนหัวเทอะ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม การตัดแต่งกิ่งไม้ที่กีดขวางการจราจร ซอยประกายเพชร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม เยี่ยมให้กำลังใจ พนักงานเทศบาล และประชาชนผู้เข้ารับบริจาคโลหิต ณ จุดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายไมตรี พรหมพิชิต นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ จาก ดร.สันติกร รักสองหมื่น ผู้อำนวยการ โรงเรียนขนอมพิทยา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายเกษม​ แก้วสนั่น​ ปลัดอำเภอขนอม​ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลและสมาชิก​อปพร.ณ.จุดบริการนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เกิดเหตุนักท่องเที่ยวจมน้ำหาดขนอม ซอยอภินันท์ หมู่ที่ 6 ต.ขนอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายไมตรี​ พรหมพิชิต​ นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม​ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่และสมาชิก​ อปพร.ที่ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่​ประจำปี​ 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอ่าวขนอม นำรถดับเพลิงและอุปกรณ์ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ ซอยสุภา วิลล่า หมู่ที่ 3
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม​ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งมอบกาแฟและเครื่องดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่และสมาชิก​ อปพร.ที่ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่​ประจำปี​ 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
​บริษัท​โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม​ (จำกัด)ได้เเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่และสมาชิก​ อปพร.ณ.จุดบริการนักท่องเที่ยวหาดคอเขา​ ม.2
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายจิรโรจน์​ สำแดง​ นายอำเภอขนอม​ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่และสมาชิก​ อปพร.ณ.จุดบริการนักท่องเที่ยวหาดคอเขา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายไมตรี​ พรหมพิชิต​ นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม​ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่และสมาชิก​ อปพร.ที่ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่​ประจำปี​ 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ทำความสะอาดบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตัดกิ่่งไม้สองข้างทางถนนสาย ท่าน้อย -ท่าสำเภา ตำบลขนอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 20)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 22)
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 50)
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (เทศบาลตำบลไม้เรียง) (ดู : 36)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงาน่ส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น (ดู : 52)
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 110)
บริการนักท่องเที่ยว สถานีตำรวจ ตำรวจท่องเที่ยว สถานบริการพยาบาล ข้อมูลการเดินทาง
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล รวมร้านอร่อยอำเภอขนอม ที่พักในอำเภอขนอม
 
หาดคอเขา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ดอกไม้ชายเล cafe' @ Khanom
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ศาลหลักเมืองขนอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดกระดังงา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อ่าวท้องหยี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดในเปร็ต
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดในเพลา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดหน้าด่าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกหินลาด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จุดชมวิวเนินเทวดา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นาแม่เฒ่า
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกเสม็ดชุน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 
 
 
  หนังสือสั่งการ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
ช่องทางการร้องเรียนทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่
 
 
ที่อยู่ 102/25 ถ.อัครวิถี ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs