Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี
ตำบลอ่าวขนอม
081-894-1077
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ตราสัญญาลักษณ์
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างบุคลากร
   โครงสร้างการบริหารองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงานดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560-64
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   แผนจัดหาพัสดุ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ภารกิจและหน้าที่
   ภารกิจและหน้าาที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
   คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การบริการ
   การชำระภาษี
   การชำระค่าชยะ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การขออนุญาติสร้างบ้าน
   การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการ
   การลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
 
เอกสารดาวโหลด/คำร้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
SERVICE
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจ ในการให้บริกา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
   สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วม
   ชองทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การามีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

นายธวัชชัย ไชยเทพ
ปลัด เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
088-768-5683
สายตรง ปลัด 088-768-5683


  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2564  (ดู : 6)
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564 (ดู : 7)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องแผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 8)
ประชาสัมพันธ์ การรับขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพรายใหม่ (ดู : 5)
ประชาสัมพันธ์ การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 6)
ประชาสัมพันธ์ การเสนอชื่อ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน  (ดู : 6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid free setting) สำหรับการจัดงานเทศกาลกินเจ (ดู : 7)
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ประจำปีการศึกษา 2565 (ดู : 10)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ปิดสถานที่ราชการชั่วคราว (ดู : 16)
ประกาศกำหนดหน่วยบริการและบุคคลในพื้นที่ทำหน้าที่รับแบบคำขอความช่วยเหลือจากผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ดู : 16)
ข่าวราคากลาง ข่าวรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ต.ขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 12)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) (ดู : 13)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องการคืนหลักประกันสัญญา (ดู : 20)
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารประชุมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 50)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางขึ้นเนินเทวดา หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 51)
ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยดำรงสุขน้ำตกหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 45)
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายโกวิทย์ หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 47)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 45)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางขึ้นเนินเทวดา หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 78)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยดำรงสุขน้ำตกหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 44)
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ฉบับที่ 4 ปีที่ 2 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 (ดู : 159)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ฉบับที่ 3 ปีที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 (ดู : 32)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ฉบับที่ 2 ปีที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2564 (ดู : 70)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ฉบับที่ 1 ปีที่ 2 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 (ดู : 226)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ฉบับที่ 3 ปีที่ 1 ประจำเดือนกันยายน 2563 (ดู : 259)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยม ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ ( Community Isolation )
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ 1 อปท 1 ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรม ปลูกต้นไม้ (ซ่อมแซม) ตามโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ ล้างทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ ล้างทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ซอยน้องนุช
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ล้างทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ณ ศูนย์พักคอย ค่ายลูกเสือ ร.ร.บ้านหน้าด่าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ล้างทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ซอยน้องนุช หมู่ที่ 2
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
รล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล ถนน และทางเท้า
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เยี่ยมเยียน และตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ล้างทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 4 ต.ขนอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม กิจกรรม อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปี 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ออกเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวในพื้นที่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มอบถุงยังชีพพร้อมเงิน 500 บาท เพื่อช่วยเหลือเยียวยา ให้แก่ผู้เปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สาธารณสุขอำเภอขนอม ลงตรวจเยี่ยม ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ ( Community Isolation ) ณ ค่ายลูกเสือ ร.ร.บ้านหน้าด่าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงาน่ส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น (ดู : 7)
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 69)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง เลื่อนกำหนดเวลาการดำเนินการเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 59)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 56)
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 93)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (ดู : 177)
บริการนักท่องเที่ยว สถานีตำรวจ ตำรวจท่องเที่ยว สถานบริการพยาบาล ข้อมูลการเดินทาง
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล รวมร้านอร่อยอำเภอขนอม ที่พักในอำเภอขนอม
 
น้ำตกเสม็ดชุน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดคอเขา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อ่าวท้องหยี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดในเปร็ต
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดในเพลา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดหน้าด่าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกหินลาด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ศาลหลักเมืองขนอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จุดชมวิวเนินเทวดา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นาแม่เฒ่า
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดกระดังงา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 
 
 
  หนังสือสั่งการ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
ช่องทางการร้องเรียนทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่
 
 
ที่อยู่ 102/25 ถ.อัครวิถี ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs