Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี
ตำบลอ่าวขนอม
081-894-1077
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ตราสัญญาลักษณ์
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างบุคลากร
   โครงสร้างการบริหารองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงานดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560-64
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   แผนจัดหาพัสดุ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ภารกิจและหน้าที่
   ภารกิจและหน้าาที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
   คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การบริการ
   การชำระภาษี
   การชำระค่าชยะ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การขออนุญาติสร้างบ้าน
   การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการ
   การลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
 
เอกสารดาวโหลด/คำร้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
SERVICE
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจ ในการให้บริกา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
   สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วม
   ชองทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การามีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

นายธวัชชัย ไชยเทพ
ปลัด เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
088-768-5683
สายตรง ปลัด 088-768-5683


  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ (ดู : 36)
ประชาสัมพ้นธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนของเหน่วยงาน (ดู : 9)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2564 (ดู : 33)
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 8)
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลช่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 10)
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2564 (ดู : 13)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม (งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 2564) (ดู : 12)
ประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club (ดู : 12)
การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ดู : 14)
ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ดู : 13)
ข่าวราคากลาง ข่าวรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ต.ขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 41)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) (ดู : 31)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องการคืนหลักประกันสัญญา (ดู : 35)
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารประชุมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 70)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางขึ้นเนินเทวดา หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 71)
ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยดำรงสุขน้ำตกหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 63)
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายโกวิทย์ หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 60)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 58)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางขึ้นเนินเทวดา หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 89)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยดำรงสุขน้ำตกหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 58)
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ฉบับที่ 4 ปีที่ 2 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 (ดู : 183)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ฉบับที่ 3 ปีที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 (ดู : 43)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ฉบับที่ 2 ปีที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2564 (ดู : 83)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ฉบับที่ 1 ปีที่ 2 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 (ดู : 242)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ฉบับที่ 3 ปีที่ 1 ประจำเดือนกันยายน 2563 (ดู : 275)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 
ดำเนินการขุดลอกคู เพื่อเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 2 ต.ขนอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มอบกระเบื้องและไม้ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุต้นไม้ล้มทับบ้าน ราย นางสุวรรณี เรืองรอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มอบกระเบื้องและไม้ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฝนตกลมแรงพัดต้นมะพร้าวล้มทับบ้าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม เป็นคณะเจ้าภาพร่วมองค์กฐิน ณ วัดใน ต.ขนอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนพร้อมสนับสนุนกระสอบทรายให้กับผู้ประสบภัย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ดำเนินการตัดต้นไม้กีดขวางถนน บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 13 บ้านเขาดิน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ฝนตกลมแรงพัดต้นมะพร้าวล้มทับบ้านเรือนประชาชน 2 ราย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ดำเนินการเคลียร์เศษหินและดินที่สไลด์ลงมาออกจากถนนน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางจราจรได้สะดวกและปลอดภัย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มอบถงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลประทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 ราย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ดำเนินการตัดต้นไม้ซึ่งอยู่ใกล้สายไฟและบ้านเรือนประชาชน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี วัดเขาขนอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ดำเนินการตัดต้นไม้ซึ่งใกล้ล้มทับบ้านเรือนประชาชน บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 14 ต.ขนอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตัดต้นไม้ ซึ่งล้มทับสายไฟ บริเวณหมู่ที่ 11 ต.ขนอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุม เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และมอบหมายการปฏิบัติงาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมขุดลอก กำจัดผักตบชวา วัชพืช บริเวณคลองคูระ และคูน้ำสองข้างทางถนน ตั้งแต่สะพานคูระ - สามแยกครูประวิง หมู่ที่ 12 ต.ขนอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 8)
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (เทศบาลตำบลไม้เรียง) (ดู : 10)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงาน่ส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น (ดู : 18)
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 79)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง เลื่อนกำหนดเวลาการดำเนินการเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 69)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 65)
บริการนักท่องเที่ยว สถานีตำรวจ ตำรวจท่องเที่ยว สถานบริการพยาบาล ข้อมูลการเดินทาง
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล รวมร้านอร่อยอำเภอขนอม ที่พักในอำเภอขนอม
 
หาดคอเขา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ดอกไม้ชายเล cafe' @ Khanom
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ศาลหลักเมืองขนอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดกระดังงา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อ่าวท้องหยี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดในเปร็ต
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดในเพลา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดหน้าด่าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกหินลาด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จุดชมวิวเนินเทวดา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นาแม่เฒ่า
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกเสม็ดชุน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 
 
 
  หนังสือสั่งการ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
ช่องทางการร้องเรียนทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่
 
 
ที่อยู่ 102/25 ถ.อัครวิถี ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs