Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี
ตำบลอ่าวขนอม
081-894-1077
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ตราสัญญาลักษณ์
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   สถานติดต่อ / สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายไม่รับของขวัญ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โครงสร้างบุคลากร
   โครงสร้างการบริหารองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงานดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560-64
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   แผนจัดหาพัสดุ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ภารกิจและหน้าที่
   ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
   คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การบริการ
   การชำระภาษี
   การชำระค่าชยะ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การขออนุญาติสร้างบ้าน
   การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการ
   การลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
 
เอกสารดาวโหลด/คำร้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
SERVICE
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจ ในการให้บริกา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
   สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วม
   ชองทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การามีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

นายธวัชชัย ไชยเทพ
ปลัด เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
088-768-5683
สายตรง ปลัด 088-768-5683


  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานการจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปี 2565 (ดู : 4)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อนขยายผลการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย (ดู : 4)
ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 14)
สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัคร ทีมเยาวชนเข้าร่วมโครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น (ดู : 10)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2566 (ดู : 9)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2565  (ดู : 6)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2565  (ดู : 7)
ประชาสัมพันธ์ เรื่ิอง การร่วมส่งแสงเพื่อรำลึกถึงหมอกระต่ายในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของการจากไป และเนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน (ดู : 6)
การคัดเลือกร้านอาหารที่มีเมนูชูสุขภาพเพื่อเข้าสู่ระบบ Food Delivery (ดู : 14)
ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วม โครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Green Health Hotel) (ดู : 9)
ข่าวราคากลาง ข่าวรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2565 (ดู : 6)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ดู : 43)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) (แบบ สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2565 (ดู : 36)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (แบบ สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2565 (ดู : 55)
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางรางระบายน้ำคสล.สายน้ำตกเสม็ดชุน หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 48)
ประกาศฯ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 61)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565) (ดู : 79)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนางกุหลาบ หมูู่ที่ 9 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 89)
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยก-ในเพลา หมูที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 103)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 104)
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 (ดู : 41)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 (ดู : 110)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ฉบับที่ 10 ปีที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2565 (ดู : 276)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ฉบับที่ 9 ปีที่ 3 เดือน มกราคม-มีนาคม 2565 (ดู : 309)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ฉบับที่ 8 ปีที่ 3 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564 (ดู : 336)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจัดงานปูเสื่อกินข้าว เคาท์ดาวริมหาด ประจำปี 2565 ✨🎉 🎆🎇
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนสามแยกครูประวิง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จิตอาสาพัฒนาตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 5)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จิตอาสาพัฒนาตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 4)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตรวจลงพื้นที่ ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมมอบทุนการศึกษา พระครูพิพัฒน์ศรีลานุกุล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม ลงสำรวจพื้นที่หลังฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบชายทะเลขนอม-สิชล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข รวมพลัง Big Cleaning Day สร้างสัปปายะสู่วัดสวยด้วยความสุข
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมความรู้ เรื่องเพศศึกษา และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 87)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น (ดู : 174)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น (ดู : 132)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 260)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 215)
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ทต.โพธิ์เสด็จ) (ดู : 170)
บริการนักท่องเที่ยว สถานีตำรวจ ตำรวจท่องเที่ยว สถานบริการพยาบาล ข้อมูลการเดินทาง
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล รวมร้านอร่อยอำเภอขนอม ที่พักในอำเภอขนอม
 
จุดเช็คอิน "ถนนเลียบทะเล ขนอม-สิชล"
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
Loma Cafe' ณ เขาพลายดำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดคอเขา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ดอกไม้ชายเล cafe' @ Khanom
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ศาลหลักเมืองขนอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดกระดังงา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อ่าวท้องหยี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดในเปร็ต
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดในเพลา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดหน้าด่าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกหินลาด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จุดชมวิวเนินเทวดา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นาแม่เฒ่า
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกเสม็ดชุน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 
 
 
  หนังสือสั่งการ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
ช่องทางการร้องเรียนทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่
 
 
ที่อยู่ 102/25 ถ.อัครวิถี ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs