Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี
ตำบลอ่าวขนอม
081-894-1077
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ตราสัญญาลักษณ์
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   สถานติดต่อ / สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายไม่รับของขวัญ
โครงสร้างบุคลากร
   โครงสร้างการบริหารองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงานดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560-64
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   แผนจัดหาพัสดุ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ภารกิจและหน้าที่
   ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
   คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การบริการ
   การชำระภาษี
   การชำระค่าชยะ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การขออนุญาติสร้างบ้าน
   การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการ
   การลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
 
เอกสารดาวโหลด/คำร้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
SERVICE
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจ ในการให้บริกา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
   สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วม
   ชองทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การามีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

นายธวัชชัย ไชยเทพ
ปลัด เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
088-768-5683
สายตรง ปลัด 088-768-5683


  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 10)
ขอเชิญชวนบุคลากร ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นฟรี (ดู : 14)
ประชาสัมพันธ์ บุหรี่ผิดกฎหมาย! (ดู : 11)
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2565 (ดู : 14)
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 14)
แจ้งขออนุญาตส่งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบแผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนส่ง แผนผังโครงการกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ และแผนผังแสดงผังน้ำชุมชนขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 14)
ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการร้านโชวห่วยเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีก (ดู : 17)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชน ครั้งที่ 32/2565 (ดู : 18)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30-31/2565 (ดู : 20)
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ดู : 28)
ข่าวราคากลาง ข่าวรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนางกุหลาบ หมูู่ที่ 9 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 16)
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยก-ในเพลา หมูที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 26)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 28)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 85)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 130)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565  (ดู : 307)
ประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ต.ขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 270)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) (ดู : 243)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องการคืนหลักประกันสัญญา (ดู : 220)
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารประชุมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 268)
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ฉบับที่ 10 ปีที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2565 (ดู : 127)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ฉบับที่ 9 ปีที่ 3 เดือน มกราคม-มีนาคม 2565 (ดู : 182)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ฉบับที่ 8 ปีที่ 3 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564 (ดู : 206)
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 (ดู : 146)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ฉบับที่ 7 ปีที่ 2 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 (ดู : 388)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 
โครงการสัมมนาทางวิชาการและประชุมสันนิบาตเทศบาลนครศรีธรรมราช
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมการสนทนากลุ่มย่อย ครังที่ 2
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จิตอาสาพัฒนาตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คู คลอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
"จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การส่งเสริมผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ( อายุ 3-5ปี ) ประจำปีงบประมาณ 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ฉีดล้างทำความสะอาดหอประชุม รร.ขนอมพิทยา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบาง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมหารือแนวทางการกำหนดแนวเขตอุทยาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
รับตรวจการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มอบกระเบื้องและไม้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ครั้งที่ 1/2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ค้นหาร่างผู้สูญหาย จากเหตุคลื่นซัดพลัดตกเรือขณะออกหาปลาณ ท่าเรือแหลมทวด อำเภอดอนสัก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น (ดู : 49)
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น (ดู : 54)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 132)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 102)
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ทต.โพธิ์เสด็จ) (ดู : 76)
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 152)
บริการนักท่องเที่ยว สถานีตำรวจ ตำรวจท่องเที่ยว สถานบริการพยาบาล ข้อมูลการเดินทาง
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล รวมร้านอร่อยอำเภอขนอม ที่พักในอำเภอขนอม
 
หาดคอเขา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ดอกไม้ชายเล cafe' @ Khanom
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ศาลหลักเมืองขนอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดกระดังงา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อ่าวท้องหยี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดในเปร็ต
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดในเพลา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หาดหน้าด่าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกหินลาด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จุดชมวิวเนินเทวดา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นาแม่เฒ่า
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกเสม็ดชุน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 
 
 
  หนังสือสั่งการ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
ช่องทางการร้องเรียนทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่
 
 
ที่อยู่ 102/25 ถ.อัครวิถี ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs