Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-528-432  
 
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
 
ผลการดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560-64
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   แผนจัดหาพัสดุ
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองวิชาการและแผนงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา


เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
การร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 (ดู : 3) 19 มี.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาขยะ หญ้า เศษวัสดุ ในช่วงฤดูแล้ง (ดู : 10) 8 มี.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง การคืนหลักประกันสัญญา (กรณีไม่สามารถติดต่อได้) (ดู : 13) 1 มี.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 16) 26 ก.พ. 2562
ประกาศอำเภอขนอม เรื่อง กำหนดแผนการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน / ชุมชน / ท้องถิ่น (ดู : 12) 25 ก.พ. 2562
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 18) 22 ก.พ. 2562
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปี 2562 (ดู : 15) 20 ก.พ. 2562
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวง (ดู : 16) 20 ก.พ. 2562
ขอความอนุเคราะห๋ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องฯ (ดู : 35) 27 ธ.ค. 2561
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลฯ (ดู : 51) 21 ธ.ค. 2561
เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 73) 19 ธ.ค. 2561
สรุปผลการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาระดับตำบล (ดู : 50) 12 ธ.ค. 2561
เรื่องการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 (ดู : 43) 7 ธ.ค. 2561
เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน (ดู : 44) 4 ธ.ค. 2561
เรื่อง ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 47) 4 ธ.ค. 2561
เรื่อง กำหนดมาตรการงดและเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในพื้นที่สำนักงานเทศบาลฯ (ดู : 36) 22 พ.ย. 2561
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว (ดู : 72) 25 ต.ค. 2561
สำรวจข้อมูลคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (ดู : 70) 22 ต.ค. 2561
ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผุ้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 76) 10 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชน (ดู : 71) 26 ก.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์กฎหมายเรือประมง (ดู : 83) 11 ก.ย. 2561
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริงาน (ดู : 105) 29 ส.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม จำนวน 2 โครงการ (ดู : 104) 16 ส.ค. 2561
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศลฯ (ดู : 100) 8 ส.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลฯ (ดู : 53) 1 ส.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการประชาคมท้องถิ่น (ดู : 53) 1 ส.ค. 2561
เรื่อง พฤติการณ์หลอกลวงให้ราษฎรปลูกอินทผาลัม (ดู : 84) 28 มิ.ย. 2561
เรื่อง ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 91) 3 พ.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 99) 1 พ.ค. 2561
ประกาศฯ เรีอง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 85) 28 มี.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 85) 23 มี.ค. 2561
เรื่อง ส่งประกาศแผนการประชุมเก็บตกของผู้มับัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ดู : 84) 12 มี.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 94) 5 มี.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดู (ดู : 85) 8 ก.พ. 2561
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีฯ (ดู : 85) 3 ม.ค. 2561
เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่ (ดู : 85) 19 ธ.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 85) 7 ธ.ค. 2560
เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและรายงานสรุปข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น (ดู : 84) 6 ธ.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 88) 17 ต.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) (ดู : 85) 27 ก.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชนฯ (ดู : 84) 20 ก.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญา (ดู : 86) 15 ก.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ (ดู : 82) 5 ก.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ผิดกฎหมาย (ดู : 85) 28 ก.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 85) 27 ก.ค. 2560
ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2560 (ดู : 84) 27 ก.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 84) 26 ก.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 85) 24 ก.ค. 2560
ประกาศ ฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ถนนสายตลาดสี่แยก-หน้าด่าน (ดู : 83) 12 ก.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 84) 3 ก.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่องปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ฯ (ดู : 84) 26 มิ.ย. 2560
เรื่อง การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ๔ ข้อ (ดู : 81) 22 มิ.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 86) 22 มิ.ย. 2560
เรื่อง โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปี 2560 (ดู : 88) 20 มิ.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 83) 19 มิ.ย. 2560
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 86) 12 มิ.ย. 2560
เรื่อง แจ้งกำหนดเปิดทำการและสถานที่ทำการ สนง.คดีปราบปรามการทุจริต ภาค 8 (ดู : 82) 2 มิ.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 85) 29 พ.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปีฯ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) (ดู : 84) 25 พ.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลาง ฯ (ดู : 84) 22 พ.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
 
ที่อยู่ 102/25 ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs