Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี
ตำบลอ่าวขนอม
081-894-1077
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ตราสัญลักษณ์
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   สถานที่ติดต่อ / สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายไม่รับของขวัญ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โครงสร้างบุคลากร
   โครงสร้างการบริหารองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงานดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยความพิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   การตรวจสอบภายใน
   คณะกรรมการขุมขน ทต.อ่าวขนอม
ภารกิจและหน้าที่
   ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
   คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การบริการ
   การชำระภาษี
   การชำระค่าขยะ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การขออนุญาตสร้างบ้าน
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
   การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
   การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
   อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม
   ลานกีฬา
   ชมรมวิ่งขนอม
 
เอกสารดาวโหลด/คำร้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
SERVICE
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจ ในการให้บริกา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
   สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
   ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายดำรงค์สุข หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (ดู : 412) 10 ก.ย. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ต.ขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 415) 5 ก.ย. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 13 ต.ขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 387) 4 ก.ย. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.วัดกระดังงา-ซอยรวมทรัพย์ หมู่ที่ 9 ต.ขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 409) 3 ก.ย. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.เขาขุนพนม ม.12 ต.ขนอม ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (ดู : 403) 3 ก.ย. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดคูลา-สุขใจ หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) (ดู : 469) 2 ก.ย. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนายหมอ หมู่ที่ 7 ต.ขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) (ดู : 411) 2 ก.ย. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 9 ต.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 406) 26 ส.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนางแต้ว-รพช. ม.13 ต.ขนอม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 455) 22 ส.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 6 ต.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 406) 21 ส.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนาคลอง-นางสุข หมู่ที่ 11 ต.ขนอม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (ดู : 434) 21 ส.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนายหมอ หมู่ที่ 7 ต.ขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (ดู : 369) 20 ส.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดคูลา-สุขใจ หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 376) 20 ส.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนางแต้ว-รพช.หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 365) 7 ส.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนาคลอง-นางสุข ม.11 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 361) 6 ส.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวัดใน-นางเลื้อม หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (ดู : 419) 26 มิ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คอล.ซอยวัดใน - นางหลื้อม หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddig) (ดู : 364) 13 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาคลอง-นางสุข หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 381) 13 มิ.ย. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผูัชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชาวลิตอุทิศ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 377) 7 มิ.ย. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผูัชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. วัดกุฏิ - นายเนื้อง หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 421) 7 มิ.ย. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาคลอง-นางสุข หมู่ที่ 10 ต.ขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 419) 30 พ.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยสิริสุข ม.2 ต.ขนอม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 376) 27 พ.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผูัชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตีเส้นจราจรในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 379) 23 พ.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุประเภทครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด (ครั้งที่ ๒) (ดู : 397) 14 พ.ค. 2562
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) (ดู : 433) 13 พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยศิริสูข หมู๋ที่ 2 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 370) 10 พ.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1,2 (ดู : 375) 3 พ.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ปรับปรุงเพิ่มเติม)(ครั้งที่1) (ดู : 405) 29 เม.ย. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยหวังสุข หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 422) 27 มี.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 404) 26 มี.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติม ศพด.บ้านในเพลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 514) 22 ก.พ. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและถมหินผุประจำปีในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 440) 12 ก.พ. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติม ศพด.บ้านในเพลา ฯ (ดู : 410) 11 ก.พ. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางหินผุฯ (ดู : 426) 31 ม.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยมีสุข ม.8 ฯ (ดู : 407) 9 ม.ค. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยชูศักดิ์ ม.4 ฯ (ดู : 569) 11 ธ.ค. 2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัดเคี่ยม ม.3 ฯ (ดู : 520) 11 ธ.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฝายน้ำล้นคลองวัดใน-ท่าบด (ดู : 481) 3 ธ.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฝายน้ำล้นคลองท่าบดฯ (ดู : 452) 28 พ.ย. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง ถนน คสล. เพื่อการท่องเที่ยวเนินเทวดาฯ (ดู : 542) 21 ก.ย. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยโกเล้งฯ (ดู : 531) 21 ก.ย. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคางการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาคลอง-นางสมบูรณ์ (ดู : 561) 14 ก.ย. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการท่องเที่ยวเนินเทวดา หมู่ที่8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (ดู : 502) 10 ก.ย. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโกเล้ง หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (ดู : 503) 10 ก.ย. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคางการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุขใจ หมู่ที่ 14 (ดู : 542) 7 ก.ย. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คสล.ซอยบ้านนายจิ้น หมู่ที่ 12 ต.ขนอม โดยวิธีเฉพาะ (ดู : 582) 6 ก.ย. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคางการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาขุนพนมฯ (ดู : 890) 3 ก.ย. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดย่งแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาคลองฯ (ดู : 487) 3 ก.ย. 2561
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแสงทอง ฯ (ดู : 495) 30 ส.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดย่งแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุขใจฯ (ดู : 526) 28 ส.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 499) 27 ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายขุนพนม หมู่ที่ ๑๒ ตำบล ขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) (ดู : 487) 20 ส.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 479) 16 มิ.ย. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 490) 17 พ.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางจงดี-นายฤทธิ์ หมู่ที่ 13 (ดู : 480) 20 มี.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางจงดี-นายฤทธิ์ หมู่ที่ 13 (ดู : 484) 20 มี.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจ่าเลข หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 520) 14 ก.พ. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทองมีสุข พร้อมรางระบายน้ำตัวยู ม.4 ต.ขนอม ฯ (เพิ่มเติม) (ดู : 534) 14 ก.พ. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจ่าเลข หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 509) 14 ก.พ. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทองมีสุข พร้อมรางระบายน้ำตัวยู ม.4 ต.ขนอม ฯ (เพิ่มเติม) (ดู : 475) 1 ก.พ. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
 
 
ที่อยู่ 102/25 ถ.อัครวิถี ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs