Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี
ตำบลอ่าวขนอม
081-894-1077
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ตราสัญลักษณ์
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   สถานที่ติดต่อ / สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายไม่รับของขวัญ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โครงสร้างบุคลากร
   โครงสร้างการบริหารองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงานดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยความพิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   การตรวจสอบภายใน
   คณะกรรมการขุมขน ทต.อ่าวขนอม
ภารกิจและหน้าที่
   ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
   คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การบริการ
   การชำระภาษี
   การชำระค่าขยะ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การขออนุญาตสร้างบ้าน
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
   การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
   การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
   อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม
   ลานกีฬา
   ชมรมวิ่งขนอม
 
เอกสารดาวโหลด/คำร้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
SERVICE
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจ ในการให้บริกา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
   สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
   ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศ ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนกลอย ( ต่อจากปีงบประมาณ 2554 ) หมูที่ 7 ตำบลขนอม (ดู : 393) 16 พ.ค. 2555
ประกาศ ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายไสว - นางณี หมู่ที่ ๕ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 409) 30 เม.ย. 2555
ประกาศ ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรุ่งเรือง ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 434) 26 เม.ย. 2555
ประกาศ ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยยายแจ่ม หมู่ที่ ๙ ตำบลขนอม (ดู : 467) 25 เม.ย. 2555
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายไสว - นางณี หมู่ที่ ๕ ตำบลขนอม (ดู : 391) 18 ต.ค. 2554
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยยายแจ่ม หมู่ที่ ๙ ตำบลขนอม (ดู : 409) 18 ต.ค. 2554
.ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 400) 18 ต.ค. 2554
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายวัดเขา-บ้านหมอเล็ก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลขนอม (ดู : 410) 18 ต.ค. 2554
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลอ่าวขนอม (ดู : 432) 18 ต.ค. 2554
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องผลกาพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายบ้านนายเชวงหมุ่ที่๙ ตำบลขนอม (ดู : 440) 18 ต.ค. 2554
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องผลการพิจารณาสอบราคาจ้างการซ่อมแซมถนน คสล.สายน้ำตกหินลาด หมุ่ที่ ๙ ตำบลขนอม (ดู : 406) 18 ต.ค. 2554
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องผลการพิจารณาสอบราคาจ้างการซ่อมแซมถนน คสล.สายน้ำตกหินลาด หมุ่ที่ ๙ ตำบลขนอม (ดู : 405) 18 ต.ค. 2554
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขนอม (ดู : 398) 21 ก.ย. 2554
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายน้ำตกหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม (ดู : 441) 12 ก.ย. 2554
.ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม (ดู : 412) 9 ก.ย. 2554
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสาย วัดเขา - บ้านหมอเล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม (ดู : 416) 3 ก.ย. 2554
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ (ดู : 454) 25 ส.ค. 2554
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม (ดู : 417) 31 พ.ค. 2554
ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนน คสล. สายกระดังงา หมูที่ 9 ตำบลขนอม (ดู : 407) 31 พ.ค. 2554
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงบ่อขยะ หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม (ดู : 408) 31 พ.ค. 2554
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำตกหินลาด (ต่อจากปีงบประมาณ 2553) หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม (ดู : 412) 26 พ.ค. 2554
.ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายควนกลอย (ต่กจากงบประมาณปี 2553) หมูที่ 7 ตำบลขนอม (ดู : 420) 26 เม.ย. 2554
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายรังสรรค์ ( ต่อจากงบประมาณปี 2553 ) หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม (ดู : 419) 22 เม.ย. 2554
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม (ดู : 400) 21 เม.ย. 2554
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาสายพังมะพร้าว หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม (ดู : 400) 12 เม.ย. 2554
ด่วน แก้ไข รายละเอียดเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายซอยรุ่งเรือง ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลขนอม (ดู : 407) 4 เม.ย. 2554
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรุ่งเรือง ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 425) 30 มี.ค. 2554
ประกาศองค์การบริหาส่วตำบลขนอม เรื่องผลการพิจาณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสรางถน คสล.ซอยทวีสุข หมู่ที่ ๕ ตำบลขนอม (ดู : 400) 23 มี.ค. 2554
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขนอมเรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคา ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางบุญภา-นายเซี้ยง หมู่ที่ ๕ ตำบลขนอม (ดู : 409) 23 มี.ค. 2554
.ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ (ดู : 419) 23 มี.ค. 2554
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยทวีสุข หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม (ดู : 418) 25 ก.พ. 2554
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบุญภา - นายเซี้ยง หมู่ที่ 5 ตำบลขนอม (ดู : 409) 15 ก.พ. 2554
ประกาศ ผลการพิจารณาสอบรจ้างก่อสร้างประปาหอถังสูง หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม อำเอขนอม (ดู : 405) 9 ก.พ. 2554
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโชคนิมิต หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม (ดู : 414) 25 ม.ค. 2554
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม (ดู : 405) 14 ม.ค. 2554
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม (ดู : 392) 26 ส.ค. 2553
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน4 โครงการ (ดู : 406) 16 ส.ค. 2553
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ( ครั้งที่ 2 ) (ดู : 413) 16 ส.ค. 2553
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ( ครั้งที่ 4 ) (ดู : 412) 3 ส.ค. 2553
.ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ครั้งที่ 3 ) (ดู : 399) 14 ก.ค. 2553
ประกาศ สอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม (ดู : 464) 6 ก.ค. 2553
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ (ดู : 411) 27 พ.ค. 2553
ประกาศ ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาศรีอินทร์ หมู่ที่ 2 (ดู : 403) 27 พ.ค. 2553
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ครั้งที่ 2 ) (ดู : 416) 25 พ.ค. 2553
ประกาศ สบอราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางบุญภา - บ้านนายจำลอง หมู่ที่ 5 ตำบลขนอม (ดู : 406) 21 พ.ค. 2553
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายเขาศีอินทร์(ต่อจากปีงบประมาณ 2551 )หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม (ดู : 423) 14 พ.ค. 2553
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ดู : 399) 12 เม.ย. 2553
ประกาศ สอบราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง (ดู : 426) 12 เม.ย. 2553
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 421) 31 มี.ค. 2553
.ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ( ครั้งที่ 2 ) (ดู : 409) 31 มี.ค. 2553
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 414) 24 มี.ค. 2553
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม (ดู : 413) 24 มี.ค. 2553
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งป้ายบอกทางและป้ายบอกสถานที่ พื้นที่ตำบลขนอม (ดู : 403) 9 มี.ค. 2553
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ครั้งที่ 3 ) (ดู : 410) 9 มี.ค. 2553
ประกาศ สอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม (ดู : 411) 9 มี.ค. 2553
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ (ดู : 451) 18 ก.พ. 2553
ประกาศ ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาศรีอินทร์ หมู่ที่ 2 (ดู : 405) 9 ก.พ. 2553
.ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ครั้งที่ 2 ) (ดู : 400) 26 ม.ค. 2553
ประกาศ สบอราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางบุญภา - บ้านนายจำลอง หมู่ที่ 5 ตำบลขนอม (ดู : 422) 20 ม.ค. 2553
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายเขาศีอินทร์(ต่อจากปีงบประมาณ 2551 )หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม (ดู : 404) 9 พ.ย. 2552
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
 
 
ที่อยู่ 102/25 ถ.อัครวิถี ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs