Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี
ตำบลอ่าวขนอม
081-894-1077
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ตราสัญลักษณ์
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   สถานที่ติดต่อ / สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายไม่รับของขวัญ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โครงสร้างบุคลากร
   โครงสร้างการบริหารองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงานดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยความพิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   การตรวจสอบภายใน
   คณะกรรมการขุมขน ทต.อ่าวขนอม
ภารกิจและหน้าที่
   ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
   คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การบริการ
   การชำระภาษี
   การชำระค่าขยะ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การขออนุญาตสร้างบ้าน
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
   การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
   การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
   อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม
   ลานกีฬา
   ชมรมวิ่งขนอม
 
เอกสารดาวโหลด/คำร้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
SERVICE
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจ ในการให้บริกา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
   สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
   ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (ดู : 509) 30 ม.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (ดู : 528) 30 ม.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทองมีสุข พร้อมรางระบายน้ำตัวยู ม.4 ต.ขนอม ฯ (ดู : 481) 26 ม.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเหนือท่า หมู่ที่ 13 ฯ (ดู : 529) 21 ธ.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ถนนสายสี่แยก-หน้าด่านฯ (ดู : 471) 8 ธ.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ถนนสายสี่แยก-หน้าด่านฯ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์(E-bidding) (ดู : 472) 27 พ.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต สายนางบุญภา-นายจำลอง หมู่ที่ 5 ต.ขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 480) 15 พ.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนางบุญภา-นายจำลองฯ (ดู : 474) 14 พ.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ถนนสายสี่แยก-หน้าด่านฯ (ดู : 466) 13 พ.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (ดู : 475) 1 พ.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ถนนสายสี่แยก-หน้าด่านฯ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (ดู : 458) 10 ต.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 467) 27 ก.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ถนนสายสี่แยกหน้าด่าน ฯ (ดู : 465) 28 ส.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายน้ำตกหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม (ดู : 449) 30 ก.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯ (ดู : 469) 21 มิ.ย. 2560
ประกาศ ฯ เรื่อง ยกเลิกการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลางฯ (ดู : 469) 12 มิ.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 467) 29 พ.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 3 ช่องทางฯ (ดู : 474) 28 พ.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ (ดู : 469) 3 พ.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสายพังมะพร้าวฯ (ดู : 460) 21 เม.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยประปาฯ (ดู : 477) 21 เม.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทางหินผุฯ (ดู : 451) 21 เม.ย. 2560
ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยเจบี ฯ (ดู : 473) 12 เม.ย. 2560
ประกาศ ราคากลางซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอมฯ (ดู : 465) 5 เม.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ม.8 ต.ขนอม (ดู : 466) 3 เม.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดคุดฯ (ดู : 473) 31 มี.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ดู : 522) 29 มี.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโตรงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทางหินผุฯ (ดู : 476) 24 มี.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายพังมะพร้าว ฯ (ดู : 448) 22 มี.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอกเหลี่ยม ๒ ช่อง ซอย เจบี ฯ (ดู : 450) 20 มี.ค. 2560
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายผาเมือง (ดู : 484) 1 ก.พ. 2560
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำตกเสม็ดชุน (ดู : 439) 1 ก.พ. 2560
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ฯ (ดู : 447) 16 ธ.ค. 2559
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและถมหินผุประจำปีในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 477) 16 มี.ค. 2559
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (ดู : 435) 9 มี.ค. 2559
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) (ดู : 426) 15 ธ.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลและหอถังสูง หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม (ดู : 415) 2 ธ.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียนบ้านวัดใน-รพช. หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม (ดู : 430) 22 ต.ค. 2558
ประดาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรืื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยด - ในเพลา หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม (ดู : 408) 22 ต.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์บริหารจัดการขยะ หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม (ดู : 491) 9 ต.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยชั่วคราวศูนย์บริหารจัดการขยะ หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม (ดู : 421) 9 ต.ค. 2558
เรืื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)ครั้งที่๒ ในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 411) 7 ต.ค. 2558
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 409) 6 ต.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 จุด (ดู : 393) 23 ก.ย. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่องสอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 458) 10 ก.ย. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยยายชู หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม (ดู : 407) 11 ส.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (ดู : 400) 5 ส.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำ ,ถนนสายบ้านนายเวียง, สายเขาเปร็ต (ดู : 414) 26 ก.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ (ดู : 441) 22 ก.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดอุปกรณ์ค้นหากู้ภัยทางทะเล (Wet Suit) (ครั้งที่ 2) (ดู : 470) 16 ก.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป่าคา - เขาดิน หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม (ดู : 401) 30 มิ.ย. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ (ดู : 395) 16 มิ.ย. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ (ดู : 412) 9 มิ.ย. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 396) 2 มิ.ย. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ (ดู : 407) 2 มิ.ย. 2558
รายละเอียดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคนึง-สุคนธ์ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม (ดู : 393) 25 พ.ค. 2558
รายละเอียดราคากลางค่าก่อสร้างโีครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรวมทรัพย์ หมู่ที่ 5 ตำบลขนอม (ดู : 398) 25 พ.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและถมหินผุประจำปีในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอ (ดู : 412) 11 พ.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ (ดู : 399) 11 พ.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (ดู : 403) 3 เม.ย. 2558
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
 
 
ที่อยู่ 102/25 ถ.อัครวิถี ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs