Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-9014 หรือ 02-241-9000 ต่อ 1264 หรือ 081-174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี
ตำบลอ่าวขนอม
081-894-1077
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ตราสัญลักษณ์
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   สถานที่ติดต่อ / สำนักงาน
   โครงสร้างองค์กร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายไม่รับของขวัญ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โครงสร้างบุคลากร
   โครงสร้างการบริหารองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงานดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   เทศบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
   การติดตามและประเมินผล
   สรุปผลการดำเนินงาน
   งบรายรับรายจ่าย
   คู่มือประชาชน
   แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
   สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   สวัสดิการเบี้ยความพิการ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.อ่าวขนอม
   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้อง (LPA)
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
   การตรวจสอบภายใน
   คณะกรรมการขุมขน ทต.อ่าวขนอม
ภารกิจและหน้าที่
   ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
   คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การบริการ
   การชำระภาษี
   การชำระค่าขยะ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การขออนุญาตสร้างบ้าน
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
   การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
   การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
   อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม
   ลานกีฬา
   ชมรมวิ่งขนอม
 
เอกสารดาวโหลด/คำร้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
SERVICE
รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจ ในการให้บริกา
รายงาน
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการประชุมบุคลากรเทศบาล
   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
   สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
   ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินงบประมาณ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วม
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม (ดู : 403) 23 มี.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (ดู : 391) 18 มี.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ (ดู : 399) 12 มี.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายจิต - นางกุหลาบ หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม (ดู : 409) 27 ก.พ. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายนางย้ง-นายบุย หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม (ดู : 405) 30 ม.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านในทราย หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม (ดู : 392) 28 ม.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม (ดู : 411) 22 ม.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 420) 20 ม.ค. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและถมหินผุบริเวณบ่อขยะ หมู่ทีี่ 14 ตำบลขนอม (ดู : 496) 18 พ.ย. 2557
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนางย้ง-นายบุย หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม (ดู : 407) 4 พ.ย. 2557
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม (ดู : 405) 4 พ.ย. 2557
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผนังเรียงหินกันดิน จำนวน 2 โครงการ (ดู : 401) 29 ต.ค. 2557
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางลงหาดหน้าด่าน ม.4 ตำบลขนอม (ดู : 389) 21 ต.ค. 2557
.ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (ดู : 388) 8 ก.ย. 2557
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ (ดู : 379) 15 ก.ค. 2557
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลขนอม (ดู : 393) 27 มิ.ย. 2557
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถังประปาหอถังสูง หมู่ที่ ๔ ตำบลขนอม (ดู : 440) 25 มิ.ย. 2557
.ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรือนเตาเผาขยะ จำนวน 2 โครงการ (ดู : 403) 23 มิ.ย. 2557
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เตาเผาขยะ ระบบควบคุมอากาศ จำนวน ๒ เตา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) (ครั้งที่ ๒) (ดู : 451) 19 พ.ค. 2557
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอมเรื่อง สอบราคาจ้างโครงสร้างปรับปรุงและถมหินผุบริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม (ดู : 399) 19 พ.ค. 2557
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาซื้อถังขยะมูลฝอย (ดู : 382) 3 เม.ย. 2557
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ ศูนย์ (ดู : 400) 1 เม.ย. 2557
ประการเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อส้รางถนน คสล. จำนวน2โครงการ (ดู : 388) 24 มี.ค. 2557
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนทางเข้าประปาหอถังสูง หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม (ดู : 387) 20 มี.ค. 2557
.ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. จำนวน ๒ โครงการ (ดู : 393) 12 มี.ค. 2557
.ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ ) (ดู : 414) 12 มี.ค. 2557
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอบทวีสุข หมู่ที่ ๔ ตำบลขนอม (ดู : 394) 4 มี.ค. 2557
ประกาศ ผลการพิจารณาสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา (ดู : 409) 4 มี.ค. 2557
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ (ดู : 398) 27 ก.พ. 2557
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ (ดู : 381) 12 ก.พ. 2557
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคนึง-สุคนธ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลขนอม (ดู : 407) 12 ก.พ. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เตาเผาขยะ ระบบควบคุมอากาศ จำนวน ๒ เตา (ดู : 416) 3 ก.ย. 2556
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์เตาเผาขยะ ระบบควบคุมอากาศ จำนวน ๒ เตา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) (ดู : 396) 3 ก.ย. 2556
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ (ดู : 396) 1 ส.ค. 2556
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. จำนวน ๒ โครงการ (ดู : 398) 11 ก.ค. 2556
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) (ดู : 408) 5 ก.ค. 2556
ประกาศ ผลการพิจารณาสอบราคาจ้าง ถนน คสล.สายน้ำตกเสม็ดชุน หมู่ที่ ๙ ตำบลขนอม (ดู : 411) 27 มิ.ย. 2556
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งแสงสว่างสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลขนอม (ดู : 402) 5 มิ.ย. 2556
.ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำตกเสม็ดชุน หมู่ที่ ๙ ตำบลขนอม (ดู : 397) 5 มิ.ย. 2556
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งแสงสว่างสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลขนอม (ดู : 400) 15 พ.ค. 2556
ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 393) 3 พ.ค. 2556
ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้าง จำนวน ๓ โครงการ (ดู : 395) 29 เม.ย. 2556
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. จำนวน ๒ โครงการ (ดู : 394) 13 มี.ค. 2556
ประกาศ ผลการพิจารณาสอบราคาจ้าง จำนวน ๓ โครงการ (ดู : 393) 11 ก.พ. 2556
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์เด็กเล็ก (ดู : 407) 6 ก.พ. 2556
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินผุในเขตตำบลขนอม (ดู : 399) 5 ก.พ. 2556
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยชื่อถนนในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ( ครั้งที่ ๒ ) (ดู : 397) 18 ม.ค. 2556
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยชื่อซอย ในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ดู : 405) 18 ม.ค. 2556
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและถมหินผุบริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขนอม (ดู : 389) 28 ธ.ค. 2555
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขนอม (ดู : 388) 20 ธ.ค. 2555
.ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปา หมูที่ ๑๐ ตำบลขนอม (ดู : 401) 28 ส.ค. 2555
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมีบุญ หมูที่ ๖ ตำบลขนอม (ดู : 405) 24 ส.ค. 2555
ประกาศ สอลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ (ดู : 408) 22 ส.ค. 2555
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปา จำนวน ๒ โครงการ (ดู : 396) 16 ส.ค. 2555
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง (ดู : 396) 24 ก.ค. 2555
.ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ (ดู : 402) 10 ก.ค. 2555
ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง สอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ (ดู : 412) 31 พ.ค. 2555
ประกาศ ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในพื้นที่ตำบลขนอม เนื่องจากอุทกภัย (ดู : 391) 31 พ.ค. 2555
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการซ่อแซมถนนที่ชำรุดในพื้นที่ตำบลขนอม เนื่องจากอุทกภัย (ดู : 450) 23 พ.ค. 2555
ประกาศ สอลราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๒ โครงการ (ดู : 391) 16 พ.ค. 2555
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
 
 
ที่อยู่ 102/25 ถ.อัครวิถี ม.4 ต.ขนอม อ. ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-528-432 โทรสาร : 075-528-432
Copyright © 2018. www.khanom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs